avatar

Riga Ostvald Secondary School, Latvia

С 2010/2011 учебного года учителя начальных классов сотрудничают в международном проекте COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS «Be considerate to every teacher, take care of every student». Нашими партнёрами в этом проекте являются Департамент образования, культуры и спорта г. Риги, Общество родителей школы имени Оствальда, Региональный инспекторат по образованию г. Софии (Болгария),  средняя школа № 137 г. Софии, детский  культурно-образовательный центр г. Софии.

Projekts  „Esiet uzmanīgi pret katru skolotāju un rūpējieties par katru izglītojamo!” veicinās Latvijas un Bulgārijas partneru savstarpējās sadarbības attīstību. Projekta izstrādes gaitā īpaša pedagoģiskā uzmanība tiks veltīta bērniem, kuri potenciāli pakļauti sociālās izolācijas riskam un iespējamai izslēgšanai no skolas, - ar mācīšanās grūtībām, ar īpašām mācību vajadzībām, ar veselības problēmām, no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm -, kā arī skolotājiem un vecākiem, kas strādā ar tādiem bērniem. Rīgas Ostvalda vidusskolas skolotāji, sadarbojoties projektā, īstenos bērnu ar īpašām vajadzībām sociālās adaptācijas problēmu skolas vidē, lai paaugstinātu viņu mācību motivāciju un sniegtu iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību, lai attīstītu viņu komunikatīvās, valodas un vispārējās mācību kompetences.

         Viens no galvenajiem skolas darbības virzieniem ir uz personību orientēta izglītība, kas ļauj ievērot katra konkrētā skolēna īpatnības atbilstoši dažādajām individuālajām iespējām un veicināt viņa pašrealizāciju un attīstību. Ievērojot eiropeiskās sabiedrības izvirzītās prasības pamatizglītībai, galvenie prioritārie virzieni 1. – 4.klašu skolotāju darbā ir: izglītības vispārizglītojošais raksturs un universālums, lai nodrošinātu izglītības apguvi visiem bērniem; cieņa pret kultūru, sabiedrības vajadzībām un iespējām;  demokrātiskās sabiedrības ideālu un vērtību  - tolerances, atbildības un cieņas pret citu cilvēku tiesībām - apguve un praktisks pielietojums. 2009./2010.mācību gadā 1. – 4.klasēs skolā mācījās 45 bērni, kas pakļauti sociālās un pedagoģiskās izolācijas riskam: bērni ar īpašām mācību vajadzībām pēc medicīniskām rekomendācijām, bērni no psiholoģiski un sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Tāpēc īpašu uzmanību 1. – 4.klašu skolotāji, psihologs, logopēds, sociālais darbinieks projekta īstenošanas laikā veltīs darbam ar šiem bērniem un viņu vecākiem.

        Strādājot pie projekta, Rīgas Ostvalda vidusskolas skolotāji savas zināšanas, prasmes, profesionālās iemaņas, uzmanību veltīs izglītības uzdevuma risināšanai, kas ir viens no galvenajiem – kvalitatīvas izglītības iespējas nodrošināšana katram skolēnam, sagatavošana reālajai dzīvei neatkarīgi no skolēna vai viņa ģimenes sociālā statusa. Mēs palīdzēsim saviem skolēniem pārvarēt dzīves, sociālās, psiholoģiskās grūtības, integrējot viņus skolas kolektīvā ar viņu radošā potenciāla attīstības palīdzību, sniedzot iespēju aktīvi darboties interešu izglītības pulciņos: mūzikas, deju, sporta, vizuālās mākslas, netradicionālo rokdarbu, projektu pētnieciskajā darbā, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

Mūsu skola uzņēma bulgāru viesus

           Rīgas Ostvalda vidusskola kopā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu,
vidusskolas vecāku biedrību īsteno COMENIUS REGIO partnerības latviešu-bulgāru projektu „Be considerate to every teacher, take kare of every student”.

         Pirmo iepazīšanās vizīti Latvijā apmeklēja dažādu Sofijas pilsētas izglītības struktūru pārstāvji: Sofijas Izglītības inspekcija direktores V.Kastrevas vadībā, Angelova 137.vidusskolas direktores M.Zakovas vadībā, Sofijas bērnu interešu izglītības centra direktores M.Tafrovas vadībā.
        Notika darba sesija „Latvijas un Bulgārijas izglītības sistēmas”.

      Kad satiekas pedagogi, tad saruna parasti notiek par bērniem, par izglītības sistēmu. Mūsu bulgāru kolēģi Rīgas Ostvalda vidusskolā apmeklēja krievu valodas , matemātikas, dabaszinību. literatūras stundas 1. – 4.klasēs. Notika viedokļu apmaiņa par izglītības problēmām, kas ir aktuālas šobrīd gan Bulgārijai, gan Latvijai.

     Savukārt diskusijā pie „Apaļā galda” piedalījās ne tikai skolotāji, bet arī psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, sociālais pedagogs, Skolas padomes pārstāvji. Saruna noritēja par individuālo un uz personību orientēto pieeju mācībās, par darbu ar bērniem, kuriem speciālas mācību vajadzības, par skolas un ģimenes sadarbību. Savstarpējas ieinteresētības atmosfērā notika arī tikšanās ar RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieku- direktora vietnieku I.Bolomovski un Izglītības pārvaldes pārstāvjiem.

     Sofijas delegācijas pārstāvji un Comenius projekta koordinatori no Rīgas Ostvalda vidusskolas novadīja daudzveidīgas un lietderīgas tikšanās. Viņi apmeklēja pirmskolas bērnu izglītības iestādi „Austriņa”, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Rīgas 3. speciālo skolu, Rīgas Āģenskalna sākumskolu, Rīgas skolu „Rīdze”, Rīgas Bērnu kultūras un izglītības centru „Altonava”, Valsts 1. ģimnāziju.

      Arī piesātinātā kultūras programma neatstāja bulgāru kolēģus vienaldzīgus, kas ļāva veidot patīkamu pirmo iespaidu par Latviju, kurā viņi līdz šim nebija viesojušies. Viesi bija sajūsmināti par interaktīvo ekskursiju pa Vecrīgu, kuru vadīja Rīgas Ostvalda vidusskolas 11. – 12.klašu skolēni, kā arī Jūrmalas apmeklējumu.

      Visi dalībnieki, kas piedalījās darba sesijā, ir pārliecināti, ka tikšanās Rīgā – tas ir tikai pirmais solis kopīgajā turpmākajā darbā.

Хроника визита

30 ноября 2010

       30 ноября в рамках проекта Comenius Regio наша школа принимала делегацию
из Болгарии. К нам в гости приехали представители различных образовательных структур
учебных заведений г.Софии.

      Посланцы болгарской столицы встретились с администрацией школы, учителями, детьми, представителями Совета родителей школы.

      Гости посетили 3 открытых урока, которые давали наши учителя (Платонова Е.Н., Нужненко А.Н., Тарабантова Е.Ю.).
     Были представлены интересные презентации школ двух стран. За круглым столом состоялась дискуссия по проблемам обучения и воспитания.

     Деловой дружеский визит участников проекта Comenius Regio из Софии продолжается.

1-2 декабря 2010

     1 декабря продолжилось знакомство участников проекта Comenius Regio. Гости из Софии посетили реставрированный Рижской думой детский сад в микрорайоне Зепниекалнс.

     Затем вместе с активными участниками проекта с латвийской стороны – представителями Рижской школы им.Оствальда – болгарские гости встретились с учащимися и педколлективом Рижской литовской средней школы в Кенгарагсе. И хотя школа называется Рижская литовская, но здесь учатся дети разных национальностей. Русских и латышей больше всего, есть поляки, грузины, евреи. Сюда приезжают дети со всех уголков Риги, а также из Огре, Саласпилса, Царникавы, Юрмалы. Детей с первого класса учат на государственном языке.

      Болгарских гостей заинтересовала организация процесса обучения в школе национальных меньшинств. Им рассказали, что в школе на литовском преподают язык и литературу, пение и рисование. В старших классах изучают историю Литвы, географию, этнокультуру, литовские праздники и традиции.

      После встречи в Кенгарагсе – снова Задвинье – разговор с педагогическим коллективом начальной Агенскалнской школы с латышским языком обучения.

      Итоги рабочего дня были подведены на совещании Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

      2-го декабря болгарские гости посетили открытые уроки в школе им.Оствальда.

(хронику визита в фотографиях можно увидеть на  сайте школы в разделе «События» и в разделе «Блоги»: www.ostvaldaskola.ciemos.lv)