avatar

RIGA OSTVALDA SKOLA

RIGA OSTVALD SECONDARY SCHOOL

LATVIA

 

Riga Ostwald Secondary School is a state accredited educational institution. The educational programs were licensed by the Ministry of Education and Science of Latvia in 2002 year.

The Education in the elementary school is accomplished on the 3rd model (there are four educational models in Latvia). At the secondary school three educational programs are proposed to the students to select:

 

1)       Mathematical – technical: with the intensified studies of mathematics, information technologies;

2)      General education: with the studies of all subjects and with the opportunity of studying the second foreign language – German

3)       Humanitarian: with the intensified studies of English and German.

From the 1st class pupils have possibility to study English, and computer science.  The pupils of 1-4 classes can attend the group of the prolonged day. There are 680 students, qualified teachers,

20 of them have master degrees, 1 – doctor degree.  The director of the school Elena Ivanova and the principal Christina Zilberte are the experts of the commissions of the assessors (VIKNVA). In the school there are two computer classes, with connection to Internet, the well equipped chemical and physical laboratories. There is huge and diversified book collection in the school library.
        

Since 2002 the school became the associated school of UNESCO, have been participated in the international projects. Since 2005 the school has been included in the national project of the subjects of natural science cycle.

 

The creative potential of pupils realizes in different groups of interests. Dancing and choral associations, theatre studio performs in the school. There are many interest sections: ceramics, visual skill, football, karate, correcting gymnastics and etc.  The pupils of the school successfully participate in the subject Olympiads, competitions (including the program "intellect"), and different projects.

The entire atmosphere at the school is directed toward the creation of friendly atmosphere, ensuring the European level of school education and contributing to the personality development of each child.

 

 

 Riga Ostwald Secondary School

Dammes 20, Riga, LV-1067

Tel. +37167423748, +37167422819

E-mail: rovs@riga.lv

http://ostvaldaskola.ciemos.lv

 

ГИМНАЗИЯ  ОСТВАЛД – РИГА, ЛАТВИЯ

 

Гимназия Оствалд – Рига, Латвия е държавно акредитирана образователна институция. Образователните програми са лицензирани от Министерството на образованието и науката на Латвия през 2002 година.

Образованието в началното училище се извършва по един от 3-те модела (има четири образователни модела в Латвия). В средното училище на учениците се предлагат три учебни програми, за да изберат:

1) Математически - технически: с интензивно проучвания на математиката и  информационните технологии;

2) Общо образование: с изследвания по всички предмети и с възможност за изучаване на втори чужд език – немски;

3) Хуманитарeн: със засилени изследвания на английски и немски език.

От 1-ви клас учениците имат възможност да изучават английски език и информатика. Учениците от 1-4 клас могат да присъстват в групи през целия ден.

 

Има 680 ученици, учители. 20 от учителите имат магистърски степени, 1 - лекарска степен. Директорът на училището, Елена Иванова и учителят от основна степен - Кристина Зилберте са експерти на комисията от оценители (VIKNVA).

 

В училището има два компютърни класа, с връзка към интернет, добре оборудвани химични и физични лаборатории. Налице е огромен и разнообразен книжен фонд, събран в училищната библиотека.

От 2002 година училището е част от свързаните с ЮНЕСКО училища и участва в международни проекти. От 2005 г. училището е включено в национален проект за развитие на естествените науки.

 

Творческият потенциал на учениците се реализира в различни групи по интереси:танци и хорови сдружения, театрално студио се провеждат в училището. Развиват се интереси по керамика, визуални умения, футбол, карате, корекционна гимнастика и др. Учениците на училището успешно участват в тематични олимпиади, състезания /включително по програма „Интелект“, както и в различни проекти.

Цялата атмосфера в училището е насочена към създаване на приятелски взаимоотношения, осигуряване на европейско ниво на училищното образование и допринася за личностното развитие на всяко дете.