avatar

За представителното облекло на учителите

Колеги, публикувам писмо, с което да се запознаете
и да си търсите правата- парите за облекло, съгласно Наредбата
Открих го в сайта на съюза на работодателите в образованието.

Наредба № 1/ 09.04.2012г. на МОМН, за представително облекло на лицата, от педагогическия персонал в детски градини, училища и обслужващи звена. Представителното облекло дадено по тази наредба НЕ СЕ ОБЛАГА с данък .

  Правни аргументи:  1. Чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който изрично установява, че облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт, какъвто нормативен акт се явява Наредба № 1 от 9.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
2. Чл. 1, ал. 8, т. 4 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, който гласи, че не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт, като тук отново следва да имаме предвид Наредба № 1 от 9.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
С уважение,
Самуил Шейнин  Председател на Съюза на работодателите

Честит празник на БУДИТЕЛИТЕ!!- в аванс
Председател на СО в едно малко основно училище в Родопите