avatar

Проектът УСПЕХ - писмо с указания; въпроси и отговори

Скъпи колеги, поради огромния интерес към инициативата на МОМН и по молба на г-н Асен Александров - ръководител на проекта УСПЕХ, целящ обхващането на около 500 000 ученици в най-различни извънкласни дейности, публикувам цялото писмо.

Целева група по проекта са учениците от държавните и общинските училища, без средищните училища

1. Извънкласните дейности и извънучилищните (ИИД) са форма на организация и взаимодействие между дейността на учителя/лектора и учениците с цел осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите и творческите търсения на учениците извън държавните образователни изисквания за учебно съдържание. Извънкласните дейности се осъществяват на доброволен принцип по желание на учениците със съгласието на родителите.

 

2. За целите на ефективното изпълнение на проекта и неговия вътрешен мониторинг МОМН разработва самостоятелен електронен модул – „Извънкласни дейности”, съвместим с базата данни от Списък-образец № 1.

 

3. Извънкласните и извънучилищни дейности по проект УСПЕХ от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора” – ОПРЧР, не се финансират от бюджета на училището, не допускат теми и дейности, предвидени в учебните програми по учебните предмети, включени в училищния учебен план и не дублират съдържателните характеристики на учебните предмети, изучавани в българското училище и групирани в културно-образователните области по класове, етапи и степени на образование.

 

 4. Заниманията могат да бъдат организирани  със седмичен хорариум или на модулен принцип. Те са:

- извънкласни и се съотнасят към дейност № 2, когато се провеждат през учебната година (включително почивните дни)

- извънучилищни и се отнасят към дейност № 3 - през ваканцията.

 

Тематичното разпределение  се разработва в рамките на 68 учебни часа, от които 60 за занятия и 8 за две представителни изяви (по 4 часа). Продължителността на учебния час е 45 минути. В един ден могат да се провеждат 1, 2, 3 или 4 часа занятия по извънкласна дейност. Всички часове в които се провеждат извънкласни и извънучилищни дейности (в рамките на 68 часа), трябва да бъдат взети най късно до 30 август, след което от 15 септември започва нов проектен цикъл.

 

5. Предлаганите тематични направления в едно училище трябва да  обхващат различни области на ИИД. Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от една област на ИИД (таблица с 12 области на извънкласни дейности). Една извънкласна дейност може да е подведена към дейност № 2 или дейност № 3, но не и в двете едновременно.

 

 6. Тематичните разпределения на часовете се разработват от учителя/лектора в два екземпляра и се утвърждават от директора на училището при спазване на изискването темите и дейностите да не дублират учебното съдържание. Единият екземпляр се съхранява в комплекта от документи по проекта в училището, а вторият – се представя в РИО  заедно със заявката на директора за участие на училището в проекта.

 

            Тематичните разпределения съдържат информация за:

- темите

- времевия график – ден от седмица, начален час

- място на провеждане

- продължителност – брой часове.

 

 7. Минималният брой участници в извънкласна дейност е 6 ученици, а максималният - 15. Групи над 15 ученици могат да съществуват, но за допълнителния брой над 15 ученици няма да се предоставя финансиране по проекта. Не се финансират разходи за ИИД, в които броят на учениците е под минималния.

 

 8. Не се финансират разходи за транспорт на пътуващите ръководители на ИИД.

 

 9. При отсъствие на лектор по болест или напускане на лектор часовете му могат да се вземат от друг лектор, който трябва да бъде въведен в електронната система.

 

10. Разходите за участник с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в извънкласни  дейности не се верифицират.

 

 11. Един ученик не може да бъде финансиран в повече от една форма за ИИД и затова не се позволява дублирането на един ученик в две форми ИИД. Не се позволява замяната на един ученик с друг през учебната година. Не се позволява добавянето на ученик в ИИД в течение на учебната година.

 

12. Един учител или лектор може да води повече от една ИИД.

 

13. Може да има повече от една ИИД от едно и също тематично направление, но с различен състав.

 

14. Верифицират се само разходи за дейности, провеждани на територията на страната.

 

15. След одобряване на училището за включване в проектните дейности, директорът сключва договори с ръководителите на ИИД:

- с ръководителите на ИИД, които са учители в съответното училище, директорът сключва допълнителен трудов договор. Възложените по проекта часове за ИИД не могат да формират или допълват нормата за задължителна преподавателска работа.

- при избор на външно за училището лице за ръководител на ИИД по граждански договор, се спазват процедурите по  ЗОП или Наредбата за малките обществени поръчки.

 

 16. Разходите за възнаграждения на лицата – ръководители на извънкласните дейности, в държавните и общинските общообразователни училища, участващи в проекта УСПЕХ по бюджетна линия BG 051ро001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора», се определят въз основа на вътрешните правила за работна заплата, но не повече от 12 лв., включващи осигуровките за сметка на лицето, за взет учебен час. Предвидени са възнаграждения и на директора и на едно техническо лице  от училище.

 

19. Броят на учениците в училище участващи в извънкласни дейности не е ограничен и се очаква средно 40% от учениците във всяко училище да бъдат включени в някоя извънкласна дейност.

 

20. Финансирането за един ученик е 185 лв.годишно, от които най-малко 30% за материали и консумативи по проекта. Не се финансират разходи за закупуване на ДМА, обзавеждане и оборудване.

 

21. Електронния адрес, на който може да изпращате коментари и въпроси по проекта, е uspeh@mon.bg


22. При организацията и провеждането на извънкласните и извънучилищни форми и дейности по проекта УСПЕХ по бюджетна линия BG 051ро001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора», се спазват и всички останали нормативни разпоредби, касаещи системата на средното образование и ОПРЧР.

 

23. Предстои издаването на подробна инструкция на министъра на образованието, младежта и науката за организацията и правилата по проекта.

Групите за извънкласна дейност и 3-годишната програма за развитие на извънкласните дейности в училище се  приемат с решение на Педагогическия съвет на училището.

..............................

Писмото, както и отговорите на почти 150 въпроса относно проекта, са публикувани на специално направения за целта сайт - http://web.hit.bg/uspeh/, който обаче поради претовареност невинаги се зарежда и невинаги показва коректно страниците.

           
А тук е страницата на РИО, София-град, от която могат да се изтеглят бланките за задължителната документация със слогана и логото на проекта: http://www.rio-sofia-grad.com/

За всеки случай копирам текста с линковете за теглене. 

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/

Приложение №1-Области на ИИД

Приложение №2-Данни за групата ИИД в училище
Приложение №3-Заявление за участие в УСПЕХ от директора
Приложение №4-Заявление за участие в УСПЕХ от ученика и съгласие на родителя
Приложение №5-Официална бланка

RSS за коментари Коментари

avatar
avatar
Този проект страшно ми харесва, но нямам право да кандидатствам, защото сме средищно училище. Жалко!!!
avatar
Благодаря,Поли!!!

 

avatar
  Чудесен проект, но за жалост и нашето училище е средищно. Желая успех на всички, които имат право да участват! Някой знае ли кой е проектът, отнасящ се за средищните училища?Прочетох това във въпроси и отговори относно проекта. 

avatar
Проектът за средищните училища е свързан с осигуряване целодневна организация за всички ученици от училището, чиито родители пожелаят това.
avatar
Ние не сме средищно училище , но за съжаление моите ученици са в целодневно обучение и тези 68 часа трябва да се вземат в почивните дни......което е неосъществима идея..
avatar
Момичета, добавих от сайта на РИО София-град и линкове за изтегляне на документацията, за да не се лутат колегите къде да търсят. 

Да, проектът изключва средищните училища, но при целодневната организация могат да се използват ваканциите, нали така? 
avatar
Да, ваканциите  и почивните дни също. От днес сме в процедура на подготвяне на документацията. Началото на януари е съвета, а после каквото сабя покаже. Проектът е добър, дано проработи!
avatar
   Ние също не сме средищно училище ,но учениците ми учат целодневно.Въпреки това започнахме да обработваме документацията .Часовете ще си вземем през ваканциите.Но друго мен ме притеснява ,че задължително трябвало да се включат деца с неизвинени отсъствия  и слаб успех.Бих желала да работя по проекта с добрите ,за да има резултат.Вие с какви ученици ще работите ?Наистина проектът е добър и има много желаещи .Успех на всички !
avatar
Нищо не пречи на екипа за управление да промени параметрите на първата година на прилагане, заради късното стартиране. 68 часа се поместват добре в 1 цяла учебна година, но само във втората й половина (2 срочни ваканции и любимият м. май) - организацията ще създаде излишно напрежение, което е в противоречи с целите на целия проект.

 Също така ограничението на организацията - ИЛИ през учебната година ИЛИ през ваканциите, сигурно обслужва някакво улесение при отчитането, но в никакъв случай не обслужва нуждата да се организира гъвкаво една ИИД от 68 часа, когато разполагате само с половината от обичайното време. Май пак интересите, възможностите и удобството на децата са отишли много назад в критериите за избор на кое, кога и как да се направи.

avatar
Здравейте! Нашето училище е малко и сме решили да участваме. Това, което ни притеснява е ограничената информация по отношение на тригодишната програма, която върви с проекта. Може ли някой да помогне като посочи някаква рамка? Поздрави и весели празници!
avatar
Проекта наистина е много хубав. sisito, в началото наистина ограничение беше за отсъствия, слаб успех и проблеми с дисциплината, но впоследствие ни заявиха, че това отпада. Подробности имаше на сайта им http://web.hit.bg/uspeh , но в момента не ми се зарежда. Предполагам, че е временно.

Освен това до 15 ученика се вземат пари, а може да включите и повече, просто за тях няма да се заплаща. Друга особеност е, че може двама ръководители на водят едно студио, кръжок или както там бъде избрано да се нарича.


avatar
Ето как ще става междинният мониторинг:

линк

 Тука най-новата информация от вчера следобед. Ръководството изпрати по мейл.

линк
avatar
Благодаря за изпратените материали, определено внесоха по-голяма яснота, но, извинете ме, ако съм пропуснала да видя, не открих нищо относно тази тригодишна програма, какво точно съдържа, кои са основните акценти, просто някакъв шаблон, за да съм сигурна, че работя правилно. Благодаря предварително.
avatar
Благодаря много за предоставената информация ,относно проекта.На всички ,които ще участват им желая успех !!!!
avatar
Ани, по отношение на тригодишната програма зная, че за всяка предстояща година ще се обновява заявката и че тези 68 часа ще се разпределят през цялата учебна година, а не както сега - в рамките на един срок или по време на ваканциите. 

Всъщност, ваканциите, специално лятната, могат да се оползотворят под формата на лятна занималня с извънкласни дейности.
avatar
Подкрепям идеята за работа през лятната ваканция!
avatar

Колеги, имам нужда от допълнително разяснение относно този проект. Избрана съм да водя театрална секция и трябва да спретна едно разпределение с темите. Как и откъде да почерпя идеи? Това са 68 часа! Има ли някой, който да се занимава вече с това? Не знам откъде да започна, затова се обръщам към четящите тук за съдействие?

Беше ни обяснено, че у децата, с които ще работим, не трябва да търсим артистични заложби. Трябвало да са " лоши, агресивни, с много отсъствия", т.е. целта на проекта била да се канализира негативната енергия в позитивна. Това добре, ама какво правим като съберем 10 деца с такова поведение? Хм...

Кажете какво ви е обяснено на вас?

avatar
Здравей! Много зависи с кои класове работиш. По принцип дават 8 часа за представления, които  нашето училище мислим да разделим между Патронния празник и да речем 25 май или 15.06. Остават 60 часа. Избираш си произведение/я В началото имаш часове за прочит, осмисляне на текста, разпределяне на ролите, работа върху дикцията или каквото решиш отново в зависимост от децата, с които работиш.Разпределят творбата на епизоди и разпределяш часове за отделните епизоди. На пръв поглед са много часовете, но в действителност може и да не стигнат. Така виждам аз нещата.
avatar
Някой успя ли да влезе в сайта на проекта, защото аз опитах многократно и не успях?
avatar

Благодаря ти, Ани! Беше ми много полезна. Ще работя главно с деца от 2,3 и 4 клас.

 Още нещо искам да попитам . От произволни източници ли мога да си избирам произведения?

И при мен сайтът на проекта не се отваря, но преди два дена успях да вляза. Много да си здрава през Новата година!

avatar
Защо не, за мен това си е същото като да подготвя програма за някой празник, избирам си произведението, правя си сценария и представям готовия продукт на сцена.Преди няколко години драматизирахме ,,Гъсарката на кладенеца", ако искаш мога да ти изпратя сценария, имам и някои инструментали  към сценария. Въпросът е произведението да е подходящо за възрастта на децата и те да го разбират, за да могат да го изиграят. Аз работя с ученици до 8 клас и стига нещо да ми хареса, дори то да не е в учебните програми, си го прекроявам и си правя сценарий.
avatar
това е от сайта всичко
avatar
Благодаря за тези указания! Нещата вече са много по-ясни.
avatar
Да, благодаря ти за готовността да споделиш материали с мен! Със сигурност ще ми е от полза. Само ме притеснява факта, че искат на 9 януари да сме готови с всичко, което ми е невъзможно. Вие в срок до кога трябва да сте готови?
avatar
На 12.01.12 трябва да предадем материалите. Струва ми се ,че ще те забавят повече декларациите от учениците, иначе разпределението би могла да напишеш и през ваканцията, а ако все още не знаеш кое е произведението просто може да напишеш драматизация по литературна творба, без да я визираш. Вмъкни няколко произведения и довърши и др. по този начин ще си оставиш, поне според мен, вратичка за евентуални промени на творбата. Предвид факта, че за толкова кратко време трябва да се справим с всичко мисля, че това е удачен вариант.Ако са 2 представления имаш по 30 часа за подготовка- разучаване на творбата, разделяне на епизодите, репетиции на всяка част, да не забравим малко уроци по актьорско майсторство, с които всъщност би могла да започнеш, правилна дикция, зависи какви са ти учениците може и да не ти стигнат.Индивидуална работа с отделните ученици, актьори, да кажем часове за подготовка на декори и ето ти ги 30 часа само за едната творба, това ще се повтори и за другата, а останалите 8 часа разпределяш по 4 часа за представление, там имаш и подготовка на сцената. Освен това може да включиш и посещение на дадено представление, анализ на актьорската игра и т.н.  Възможностите са много.
avatar
Честита нова година, колеги! Бъдете здрави, пълни с идеи и с неизчерпаема енергия, за да ги реализирате!  Във връзка с този проект, нашето училище също иска да се включи в него. Предложиха ми да ръководя група за Съхраняване и архивиране паметта на училището. Проблемът е че научавам днес за това и имам затруднение с изработването на разпределение за тези 68 часа. Нямам и представа доколко трябва това разпределение да е подробно. Ще съм ви благодарна, ако помогнете с идеи за теми. Става дума за възрастова група 15-18 годишни.
avatar
Здравей! Според мен  би могла да включиш теми като издирване на документи, проучване на старите летописни книги, както и на протоколните, те също биха могли да дадат някаква информация за училищния живот в миналото, сканиране на стари снимки, подреждане в хронологичен вид на отделните мероприятия през годините и т.н.
avatar
Една извънкласна дейност може да се провежда и през учебно време и през ваканциите едновременно.
avatar
asensi wrote :
Една извънкласна дейност може да се провежда и през учебно време и през ваканциите едновременно.


Привет, Асенси! :)

Много важно уточнение е, че една извънкласна дейност може да се провежда, както през учебно време, така и през ваканциите. Лично аз не знаех това и сбих програмата си само в рамките на учебния срок. Предстои да видя как ще им се отрази на моите ученици провеждането на едно от най-любимите им занимания, но доста често - три пъти седмично +  часове в събота. 

Прекрасно е, че тук, в блога, имаме възможност да пием "вода от извора", насочвани от самия ръководител на проекта - г-н Асен Александров, нали колеги? :)
avatar
Поли, днес ръководството на съвет разясни, че дейността може да се извършва или седмично, или модулно, което ще рече, че когато залагаме часовете в разпределението можем да си изберем едното или другото, но не и двете заедно, т.е. - ако изберем седмично означава, че ще е в рамките на учебната година и можем да включим съботите и неделите, но без ваканциите. Ако е модулно - включваме само ваканциите. Аз си бях направила разпределението като  включих и двете, сега корегирам - ще трябва да изключа ваканциите и да се вместя в рамките на учебната година. За мен това не е рационално !!!  Кой ме пита?!
avatar
Още нещо, което може да помогне на някой избрал си като мен дейност свързана с развиване на  дигитални умения на учениците - могат да се залагат и  виртуални часове в скайп. Имах запитване в сайта, на което ми отговориха утвърдително.
avatar
rosesunrise65 wrote :
Поли, днес ръководството на съвет разясни, че дейността може да се извършва или седмично, или модулно, което ще рече, че когато залагаме часовете в разпределението можем да си изберем едното или другото, но не и двете заедно, т.е. - ако изберем седмично означава, че ще е в рамките на учебната година и можем да включим съботите и неделите, но без ваканциите. Ако е модулно - включваме само ваканциите. Аз си бях направила разпределението като  включих и двете, сега корегирам - ще трябва да изключа ваканциите и да се вместя в рамките на учебната година. За мен това не е рационално !!!  Кой ме пита?!


Роси, да, така беше, но г-н Александров, който е ръководител на целия този мащабен проект, по-горе ни съобщава за промяната - че вече можем да комбинираме учебно време и ваканции. Затова в предишния си коментар писах, че тук "пием вода от извора", и затова сложих линк към поста най-горе, на страницата на общността, за да могат колегите да следят новостите. :)
avatar
В нашето училище няма особен ентусиазъм към проекта и е разбираемо .Учителите , които дават уроци ще използват времето си за това и ще получат повече и по-спокойно.От друга страна времето за запознаване на родителите и учениците с проекта и получаването на тяхното съгласие е твърде малко, защото трябва да бъде обяснено за какво става въпрос. С две думи както винаги нещата направени на половина, за което благодарим на министерството.А може би това не е случайно......?
avatar
Веднага се включиха 17 от общо 25 мои ученици и ще привлека и други. Страхотна форма да ги ангажираме, а и ние да си "притоплим материала"! Аз лично съм със 36г. стаж, но не ми личи, защото ежечасно съм с тях и сред тях. Обичам си ги и ще ги доведа до Оксфорд /или в Холандия и Малта/, поне в СУ и в Благоевград, защото са ми талантливи, уверени и весели.

И без финансиране всяка година си организирам СИП под формата на "ВСС" /British Culture Club/ с най-изявените ученици от всички класове, в които преподавам, така че съвсем не ми е до 12-те лева, даже мисля да ги даря на школото за нова техника.

Колеги, иска се иноваторство, ново мислене, ученикът да стане активна страна, да се разчупят догмите и, както ни посъветваха колегите от ЕС по линията на Програма "Коменски" и "Учене за цял живот" - по-малко Чичко Макаренко и повече Татко Песталоци!!  

Не се плашете, бъдете приятели с тях, хвалете ги, не ги корете и ще стопите недоверието и бездната между поколенията. Аз направих така и затова като се върнат вече студенти в чужбина на Терминал 2, вместо право в къщи, идват първо при мен в кабинета ми да се видим..... 

По-голямо признание не искам и не съм получавал, повярвайте ми! Успех, скъпи ми, кураж, усмивки и ефективност в приятна ведра атмосфера. Нека мислим и се подкрепяме един друг, че няма кой иначе.

ЧНГ и Бог с нас!
avatar
Малко помощ за директорите!

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ЗА

РАЗВИТИЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ

ДЕЙНОСТИ  В


........... СОУ „.....................


.................


2011 - 2014 г.

 

.
ВЪВЕДЕНИЕ

 

Програмата за развитие на извънкласната дейност в ....................наричана за кратко Програмата, е изготвена за целите на участието на СОУ в проект на МОМН: BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»  „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХза периода 2011 – 2014г.

Същност на стратегическия подход – ....................

Нормативна основа- изискванията на проекта BG 051РО001 –4.2.05 иутвърдената със заповед на министъра на образованието, младежта и науката Инструкции и разработените към нея приложения.


.
ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

 

Програмата има за цел да осмисли свободното време на учениците от.................................., включително и на ученици с идентинтифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици в риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

За постигане на целта на програмата за периода 2011 – 2014 г. се определят следните основни приоритети:

 

Приоритет 1: Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

Приоритет 2: Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности, свързани с техните интереси и хобита.

Приоритет 3: Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

Приоритет 4: Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

.
МЕРКИ

Основните приоритети на 
програмата ще се реализират чрез

изпълнение на следните мерки:

Мерки по приоритет 1: Подбор на ученици за включване в проекта и подготовка на проектните дейностите.

 

Организация и управление на проекта

 

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 1 са:

-
Директорът на СОУ;
-
Училищно настоятелство на СОУ,
-
Родителите на учениците;
-
Ръководителите на извънкласните дейности.

 

Мерки по приоритет 2: Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности за развитие на уменията на учениците от.............. в областта на:

Музикалните и художествени науки и занаяти, 

-
Физични и природонаучни занимания;
-
Здравното образование и здравословния начин на живот,
-
Комуникативни умения на роден и чужд език,
-
Предприемачество,
-
..........................
-
...........................
-
както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. 

 

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 2. са ръководителите на извънкласните форми и учениците.

 

Мерки по приоритет 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на:

кръжоци,
клубове,
секции,
ателиета по интереси в областта на:

- развитие на родната реч

здравното образование и здравословния начин на живот,

комуникативни умения на чужд език,

- екологичното възпитание и опазване на околната среда;

- физическата активонст и танцови умения;

предприемачество,

както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

 

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 3. са директорът,УН, ръководителите на извънкласните форми, родителите и учениците.

 

Мерки по приоритет 4:

Разработване и прилагане на програми, в коити се цели .............;
Приоритетно включване в извънкласни и извънучилищни занимания научениците с прояви на агресия или склоност към насилие;
Развитие на ....... умения на всички ученици с цел ..............................

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 4. са Училищната комисият за превенция на противообществените прояви на учениците, ръководителите на извънкласните и извънучилищните форми, родителите и учениците.

 

.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

В изпълнение на Програмата за учебната 2011/ 2012 г. са сформирани......групи по ......... извънучилищни и извънкласни форми, обхванати са .........ученици и са ангажирани........ учители от училището и ...... външни лица.

За изпълнение на Програмата, след решение на Педагогическия съвет, директорът на училището утвърждава до 30.09. за  всяка учебна година, броя на групите, тематичните разпределения и графика на извънкласната дейност и списъка на участниците в тях, както и задачите на отговорните лица.

Необходимите документи за 2011/2012г. се утвърждават в едномесечен срок от приемането на Програмата на заседание на Педагогическия съвет.

Напредъкът по изпълнение на Програмата се отчита ежегодно до 15.09. пред Педагогическия съвет  и се публикува на сайта на  СОУ и на сайта на Училищното настоятелство. 

avatar
Здравейте!

 

Очаквах някой компетентен по програмата да коментира повдигнатите от мен проблеми; вместо това, за по-лесно, изтрихте публикацията ми.  И това е стил :(
avatar
Katerina Petrova wrote :
Здравейте!

 

Очаквах някой компетентен по програмата да коментира повдигнатите от мен проблеми; вместо това, за по-лесно, изтрихте публикацията ми.  И това е стил :(


Здравейте, госпожо Петрова! Три изречения само сте написали, а колко много неща казват те за Вас.

Казват ми, че не сте почитател на Истината, щом твърдите, че имате изтрита публикация от някого другиго. От Вашия акаунт е изтрит само един Ваш коментар, който е към поста тук, и той е изтрит от Вас. Въпросният коментар има същото съдържание като този, който цитирам. Имайте предвид, че аз мога да докажа думите си - сигурно не сте го допуснали, когато сте писали горното.

Разбирам също, че сте почитател на Интригата, защото не само твърдите неверни неща, но даже стигате до обобщението, че това било стил, сякаш тук редовно се трият публикации по коментирани проблеми.

Дано не сте учител! Дано! Защото си представям учениците Ви на какво са подложени и защото злепоставяте гилдията. И ако аз тук лесно ще спазя правилата, като не Ви позволя да създавате напрежение и да пишете неверни неща, то в реалния свят не им завиждам на хората около Вас.
avatar
Dear Queen blunder,

Може да са съм лош човек; няма да споря с Вас. Но като администратор Вие /наистина/ знаете дали /наистина/ е имало публикация и какво е пишело в нея. Приятно бърборене!

П.П. За да не Ви притеснявам повече, напускам ВАШИЯ блог.

 


avatar
Katerina Petrova wrote :
Dear Queen blunder,

Може да са съм лош човек; няма да споря с Вас. Но като администратор Вие /наистина/ знаете дали /наистина/ е имало публикация и какво е пишело в нея. Приятно бърборене!

П.П. За да не Ви притеснявам повече, напускам ВАШИЯ блог.

 
Като администратор НАИСТИНА знам, че НЕ Е имало каквато и да било публикация, пусната през Вашия акаунт. Да приемем, че сте се объркали, защото другият вариант - да се изопачава истината - на мен никак не ми харесва. 
avatar

djesi_ wrote :

въпрос по организацията на проекта Начално образование | 0 коментара , 84 прочита 
може ли две групи ученици да провеждат занимания по едно тематично разпределение с двама различни учители Смятам, че може, но не съм сигурна.

Преместих поста Ви в този пост, за да не се разводнява главната страница с въпроси, които могат да се задават на едно място.

Моля, спазвайте българския правопис и пунктуация, на които учим децата в училище! Нека изреченията да започват с главна буква и да завършват със съответния препинателен знак!
avatar
Успех на всички ,които ще работят по проект ,,Успех ''.Надявам се ,че повечето проекти ще бъдат одобрени .
avatar
сайт -  http://uspeh.mon.bg/
avatar
Разбрах ,че всички от нашето училище сме одобрени ....
avatar
Здравейте! И нашето училище е одобрено.Вече подготвяме останалата част от документацията. Въпросът ми е отпускат ли се и някакви средства за счетоводител?На едно място във въпросите и отговорите попаднах на въпрос за техническото лице, но не успях да открия по-конкретна информация..И ако да може ли заплащанията за счетоводител да минат към външни услуги?
avatar

Това е последният проект, с който се захващам да работя, защото се занимавам и с още един. Имам особено мнение за работата от подобен род- например излишната истерия, която се завихри покрай  проект "Успех" заради стоте милиона евро отпуснати от Брюксел. Юрушът, чрез който трябваше да подготвим всичко, фактът, че и тези, които го изискват не са съвсем наясно, резултатите, които са спорни, камарата бумащина, критериите, по които децата се избират/ особено в начален етап/ или казано накратко ВПРЯГАНЕТО НА КАРУЦАТА ПРЕД КОНЯ, типично по български.

И не мислете, че е голям успех , че сте одобрени- всички са одобрени.

Иначе, УСПЕХ де!

avatar
Кое му е лошото, че всички са одобрени?
avatar

Кой е казал, че е лошо! Поголовно всички са одобрени, без значение какви деца са включени в групата. От моите 10 деца само две са с проблемно поведение. Но тъй като тази бройка не отговаря на процента " проблемни деца", аз трябваше да си измисля други две, в поведението на които няма нищо съмнително и да влязат в графата" агресивни", само защото щяло да има някакъв мониторинг и трябва да сме изрядни. Ама че грозно! За сметка на децата.

Ето тук е проблема, разбирате ли? Не знам при вас как е, но при нас е така.

Всеизвестен факт е, че в начален етап няма деца, които да имат толкова много неизвинени отсъствия/ те дори нямат и едно такова/, да са наказвани по чл. 139 или да са двойкаджии.  Затова трябва да си измислим и ние си измислихме! Иначе няма да ни одобрят, от което аз няма да направя трагедия. Даже ще го приема с облекчение. Има фалш заради някакви проклети пари!

avatar
Мери, твоите шефове не са разбрали какви са изискванията.

При нас не се поиска на всяка цена да описваме в групата си деца с агресивно поведение, с наказания или неизвинени отсъствия. Това наистина беше някакво първоначално указание, което по-късно беше променено, но явно информацията не е успяла да стигне навреме навсякъде. 
avatar
Привет на всички,

Има ли изисквания какъв хостинг да се използва за извън класните дейности в областта на дигиталните умения? Дали могат да се верифицират разходи за домейн и хостинг? Ние ползваме:

Проект УСПЕХ , Клуб "Бизнес Интернет и компютри" Джон Атанасов

Желая на всички УСПЕХ!

 


За да коментирате тази публикация трябва да се регистрирате. Можете да направите това от тук

Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET