avatar

Прилагателно име. Обобщение

С тази тема ще обобщим знанията си за прилагателно име като част на речта.

  Прилагателно име.Обобщение.ppt