avatar

тест по човекът и обществото

ПРИРОДНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ

  ПЪРВИ ВАРИАНТ

  1 Коя природна област граничи на изток с море?
  а) Рило-Родопската
  б)Дунавската равнина
  в)Черноморското крайбрежие

  2 Ако пътуваш от София на югоизток,до кой град ще стигнеш
  най-бързо?
  а)Хасково
  б)Пловдив
  в)Пазарджик

  3 Коя е описаната придорна област?
  Това е най-северната област в България.Тук естествената
 природа е променена силно.Хората обработват плодородните земи.добиват
и преработват полезни изкопаеми.възникнали са много селища,пресичат я вайни
пътища.
  а)Дунавската равнина
  б)Преходна област
  в)Черноморското краибрежие

  4 Поправи грешките в текста.
А. а)Горнотракийската низина се простира на север от Стара планина.
(б) от юг е оградена от Средна гора.(в)Пловдивскотои Старозагорското поле 
са известни с името ,,Розовата долина''.(г)Горнотракииската низина се напоява
от р.Искър.(д) Тук се отглеждат най-много картофи.
  Б.а) Витоша и Странджа са най-високите планини в България.(б)Издигат
се на запад от долината на р.Струма.(в)Острите им скалисти върхове
бездъните пропасти и прекрасните езера са оформени от морски вълни.
  
  5 Кое е най-голямото богатство на Дунавската равнина?
  а)обширните планини
  б)плодородните почви
  в)гъстите гори

 6 Кои природни обекти ограждат от юг Преходна област?
а)р.Дунав
б)Странджа и Сакар
в)Рила,Пирин и Родопите

7 С какво е превликателно Българското черноморско крайбрежие?
а)с гористите хълмове
б)с речните долини
в)с обширните плажове

8 Кои са най-значимите прирони богатства на Рило-Родопската област?
а)плодородните почви и горите
б)горите и водите 
в)нефтът и рудите

9 Верни ли са твърденията?
В Старопланинската област се намират:
а)най-обширните широколистни гори в България; да не
б)най-големите язовири в България да не
в)най-дългите планински вериги в България да не

10 Попълни пропуснатото.
а)Най-дългата планина в България е .................................................... .
б)Наричат гр. ............................................. ,,морска столица на България''.

11 Напиши буквата на изброените обекти до съответната природна област.
1.Дунавска равнина ......... а)Провадийско плато
2.Старопланинска област ....... б)Горнотракийска низина
3.Преходна област ......... в)връх Вихрен  
4.Рило-Родопската област ......... г)нос Емине  
5.Черноморско крайбрежие .......... д)Шипшенски проход  

12 Напиши буквата на изброените форми на повърхнината до съответната природна област.
1.Дунавската равнина ........ а)вериги от ниски и високи планини
2.Старопланинска област ....... б)обширна хълмиста равнина
3.Преходна област ........ в)мозайка от планини.котловини и низини
4.Рило-Родопска област ........ г)пясъчни плажове
5.Черноморско крайбрежие ........ д)най-високите български планини

13 В кои две природни области са развити следните дейности:добиване
на руди и дървен материал;произвеждане на електроенергия във ВЕЦ;
пасищно отглеждане на животни;туризъми ски спорт?
а)Преходната област и Дунавската равнина
б)Рило-Родопската и Старопланинката област 
в)Черноморското крайбрежие и Преходната област

14 За кои две природни области са верни твърденията:има много
зеленчукови и овощни градини;преработват се растителни и животински
продукти;произвежда се електоенергия главно в ТЕЦ?
а)Старопланинската област и Черноморското крайбрежие
б)Дунавската равнина и Рило-Родопската област
в)Преходната област и Дунавската равнина