avatar

Разнообразие в растителния свят - 3 клас

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО “ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА”-III КЛАСТЕМА: РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТУЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТАВИД НА УРОКА: ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ НА ЗНАНИЯТАКЛАС: III”б”УЧИЛИЩЕ: “ РАН БОСИЛЕК”- ГР. ГАБРОВОУЧИТЕЛ: ДАНИЕЛА КАЗАНДЖИЕВАЦЕЛИ: След провеждане на урока ученикът трябва да може да:

·        илюстрира с примери разнообразието на растенията във водата и на сушата

·        разпознава иглолистни и широколистни дървета

·        назовава лечебни растения и тяхното значение

·        дава примери за приспособяване на растенията към условията за животМЕТОДИ: РАЗКАЗ, БЕСЕДА, ОБЯСНЕНИЕ ; ИНТЕРАКТИВНИ- ДИСКУСИЯ, МОЗЪЧНА АТАКА, ГРУПОВА РАБОТА, ПРОЕКТНО ОБУ-ЧЕНИЕ; ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: тетрадка по учебния предмет “Човекът и природата”, индивидуални папки с упражненията за всеки ученик, табло за отчитане на резултатите от груповата работа; постери за всяка една група, върху които се отразява мнението на групата; флумастери; лепило.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА: а/ за учителя - осигуряване на всички необходими материали за провеждане на урока- изготвяне на слайдовете, индивидуални папки с упражнения за всеки един ученик, CD – “Четирите годишни времена” (А.Вивалди) и “Една българска роза” (П.Христова);

б/ за учениците - събиране на информация за различни билки; изготвяне на пъзел-картичка за гостите.

 

 

 

 

 

 

ХОД   НА  УРОКА:Урокът се провежда в компютърния кабинет.На едно дете от класа е поставена задача да напише кратко съчинение на тема “ Природата-моят втори дом”, като в него сподели свои мисли за при-родата около нас и за голямото разнообразие на растителния свят.Урокът започва с прочит на съчинението и коментар от страна на същото дете какви мисли то е споделило в своя разказ/ като коментира и факта за голямото разнообразие от растения в нашата страна/. Във връзка с неговия коментар учителят продължава разказа:

Учител: - Аз бих искала да продължа разказа на ...................... . Богат и разнообразен е растителния свят на нашата планета. И на сушата, и във водата се срещат огромен брой представители на основните групи рас-тения. Специалистите са изчислили, че съществуват около 380 000 вида растения по Земята, които в продължение на хиляди години са се приспо-собили към околната среда, като са развили свои характерни особености, позволяващи им да живеят дори и при много трудни условия. /Поставяне на темата/ Този час ще направим обобщение върху разнообразието на растителния свят в нашата страна. Запишете в тетрадките си заглавието на урока:

РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ
/ОБОБЩЕНИЕ/

децата пишат в тетрадките си

Пиша заглавието на

дъската и на екрана

излиза първия слайд

 

Учител: - Какво ни предстои да направим: 1/ Този час ще изслушаме инте-ресна и полезна информация за различни растения от Интернет, енцикло-педии и други източници, подбрана и систематизирана от самите вас;

2/ Ще изпълним много упражнения, като при някои от тях ще работите по групи;

3/ Компютърът е средството, без което е немислим съвременния живот, затова той ще присъства и в нашия час - на мониторите пред вас вие ще покажете изпълнението на останалите упражнения.

Поради факта, че е необходим компютърът, групите ще бъдат повече - 6 на брой, и във всяка ще има по 3 ученици. Групите са сформирани, избрани са груповите отговорници; правилата за работа в група са пред вас, те са ви добре известни. Освен това всеки ученик има и папка /докато обясня-вам, междувременно раздавам и папките на децата/ в която на отделни листове са записани упражненията,които ще изпълнявате самостоятел-но.

 

Поставяне целите на урока:- В края на този час аз искам вие да бъдете способни да:

·        илюстрирате с примери разнообразието на растенията във водата и на сушата;

·        да разпознавате /без проблеми/ иглолистните и широко-листните дървета, а също така да назовавате лечебни растения и тяхното значение;

·        давате примери за приспособленията на растенията към условията за живот.

Разказ на учителя: - Растенията се състезават помежду си в използване-то на такива елементи от околната среда, които са необходими за тях-ното съществуване. Средата на живот осигурява условията, необходими на всяко растение, за да изготвя храната си и да расте.От какво се нуж-даят растенията, за да съществуват, ще ни припомните сега.Запишете в тетрадките си ПЪРВА ТОЧКА:

                                            1.Условия, необходими за живота на

                                       растенията- /попълва се след като учениците напра-

                                               вят извода/- светлина, топлина,почва, въздух и вода

Учениците пишат,

учителят пише на

дъската,излиза вто-

ри слайд с първа точка          Учител: - За да припомните кои са условията, необходими за живота на растенията, насочете вниманието си към уп-ражнението от първия лист във вашите папки. Това е една кръстослови-ца, в която трябва да попълните пропуснатите букви  /излиза слайд- кръстословицата с условието/. Думите показват от какво се нуждаят растенията. Всеки да работи самостоятелно върху своя лист в рамките на30 сек., а след това един ученик от групата да отрази получените думи и върху мониторите пред вас. /работят и попълват на мониторите/.

- А сега проверете вярно ли сте работили. /излиза попълнената кръстословица/.

 

Въпрос на учителя: - Кои думи получихте? /отговор на ученик - Думите, които получихме са: ТОПЛИНА,ПОЧВА,ВОДА,СВЕТЛИНА,ВЪЗДУХ/.Учител: -Топлината, светлината, въздухът, водата и почвата са условия-та, необходими за живота на растенията.Преди часа, обаче, някои у-ци от класа споделиха, че имат проблеми, които биха искали да обсъдят с останалите, като се надяват те да им помогнат. Нека да ги чуем:/напи-сани са в тетрадките/.

1. Растението, което аз отглеждах в саксия на терасата си и поливах редов-но, през зимата загина. Защо? /отговор на ученик- на твоето растение му липсва ТОПЛИНА- прибери го през зимата в стаята и то ще продължи да живее/.

2.Аз редовно поливам растението в шкафа, но то става все по-жълто. Как да му помогна?/ отговор-ученик: Извади растението от шкафа, сложи го до прозореца-на него му липсва СВЕТЛИНА- на светло място би се съвзело и ще възвърне цвета си/.

3. Покрих саксия с цвете с прозрачен капак, сложих я край прозореца на светло, поливах цветето, осигурих му топлина. Въпреки това то умря. За-що?/ отговор-ученик: Капакът пречи до растението да достига ВЪЗ-ДУХ. Без въздух растенията умират.

4. Навлажних в един съд памук и поставих върху него бобени зърна. Оста-вих съда на светло, периодично поливах памука, растението се развиваше, израстна доста, но в един момент започна да жълтее и да съхне. Какво му липсва?/ отговор-ученик: В определен момент растението е трябвало да се засади в ПОЧВА. От нея то ще изсмуква вода и минерални соли, необходими за неговото хранене/.

5. Моето растение е на топло и на светло до прозореца. Има си почва, но постепенно увяхва. Какво още му е нужно?/отговор-ученик: На твоето растение му е нужна ВОДА. Без ВОДА, както и без въздух, растението загива/.

 

Учител: - Надявам се, скъпи ученици, че разбрахте защо вашите растения боледуват или загиват. КАКЪВ Е ИЗВОДЪТ, КОЙТО СЛЕДВА ДА НАП-РАВИМ ОТ ВСИЧКО КАЗАНО ДОТУК?

ИЗВОД/УЧЕНИК/: РАСТЕНИЯТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА,ПОЧВА, ВЪЗДУХ И ВОДА, ЗА ДА ЖИВЕЯТ. /записват го срещу първа точка от плана/.

 

Учител: - Освен по това, че на растенията са нужни сходни условия, за да живеят, те си приличат и по още нещо: ПО ТОВА, ЧЕ ИМАТ ЕДНИ И СЪЩИ ОРГАНИ. Запишете втора точка от плана:

Учениците записват,                                  2. Органи на растенията - корен,       

учителят пише на дъската,      стъбло, листа, цвят, плод /записват се след ка-

излиза следващ слайд- ор-      то учениците ги назоват/.

гани на растенията-момина

сълза.

Учител: - НАЗОВЕТЕ ОРГАНИТЕ НА РАСТЕНИЯТА. /учениците ги назо-вават, записват ги срещу втора точка; ОРГАНИТЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ВЪРХУ МОМИНАТА СЪЛЗА НА СЛАЙДА/.

Учител: - Всеки орган изпълнява различна функция за растението.Всички те,обаче, са еднакво необходими и важни за нормалното развитие на рас-тителния организъм. От упражнението на следващата страница в пап-ките ви, ще разберем каква е ролята на всеки един орган за живота на растението.Това упражнение ще изпълните по групи.Упражнението е

                                                    следното: Свържете със стрелки двете

                                                   части на изреченията. Най-напред ще ра-

излиза СЛАЙД с условието            ботите самостоятелно върху своите лис-

на упражнението и самото              тове. Време за работа 30 секунди.

упражнение.                                                     

 

- А сега обсъдете вашите предположения и отразете върху постерите мнението на групата. Време за работа - 30секунди.

Работата се преустановява, окачат се постерите и се прави проверка на изпълнената работа - ако всички части са свързани вярно, се дават 4точки, за всяка грешка се намалява с 1точка. /Междувременно излиза СЛАЙД с изпълненото упражнение за проверка и от него се извършва проверката/.                    общо: 4минути.

 

След проверката и записването на точките в таблицата за резултатите се поставя задачата един ученик да прочете получените изречения:

Корените засмукват вода от почвата.

Стъблата пренасят водата и храната.

                                 Листата произвеждат храна.

                                 Цветовете дават плодове и семена.

Учител: - Как се нарича храненето на растенията?/отговор-ученик:

Храненето на растенията се нарича САМОСТОЙНО/.

Учител-въпрос: Кой от вас ще обясни как растенията изготвят храната си?

Ученик:  Растенията са живи организми. Както разбрахме от предното упражнение с помощта на корените си растенията изсмукват от почва-та вода и минерални соли. Чрез стъблото тези вещества се придвижват до листата. Там благодарение на зеленото багрило, наречено ХЛОРО-ФИЛ и слънчевата светлина, водата и минералните соли се превръ-щат в хранителни вещества, които по стъблото достигат до всички ор-гани на растението. По време на този процес растенията произвеждат кислород, който обуславя съществуването на хората и животните. По този начин се храни всяко едно растение.

 

Учител: - Много благодаря за изчерпателния отговор. От всичко казано до момента какъв извод можем да направим за органите на растенията?

 Извод: Всички органи на растенията са еднакво важни и необходими за нормалното му развитие.

 

Разказ на учителя:

 

- Хората са започнали да опознават растенията от най-далечни времена. Древните гърци първи са започнали да ги изучават. През трети век преди новата ера Аристотел - известен гръцки философ - е бил първият, който е групирал растенията. По-късно, гръцкият лекар Диоскоршд описал в един от своите трудове около 600 различни растения-най-вече техните лечебни свойства. През 18век шведският учен Карл Линей класифицирал много видове растения и им дал двойни латински имена- родово и видово. Именно тази система се използва и днес по целия свят.Науката, която изучава всичко, свързано с растенията, се нарича БОТАНИКА. Тя разглежда външното и вътрешното им устройство, тяхната класификация, разпространение, връзката им с околната среда и др.

 

За да опознаем растенията и ние ги разделяме на групи. Кои са признаци-те, по които групирахме растенията в предходните часове?

Отговор на ученик: -Групирахме растенията по два признака:

                               Първи признак - според вида на тяхното стъбло и

                               Втори признак - според вида на листата им.

 

Учител: - Точно така. Запишете следваща точка от плана:

учителят записва,                                3. Групиране на растенията според:

учениците записват,                                        а/ вида на стъблото им - Въпрос на учи-

излиза СЛАЙД:                                        теля: На какви групи се разделят рас-

                                                                   тенията по този признак?/ Отговор на

                                                          ученик- По този признак растенията се

                                                          разделят на: дървета, храсти и тревис- 

                                                         ти растения. /след отговора на ученика

                                                          се записва срещу подусловие а/

!!! Мозъчна атака - на отделно място върху дъската записано предва-рително: дървета - / те казват, аз записвам/

                 храсти - / те казват, аз записвам/

                 тревисти - / те казват, аз записвам/

Учител:- Назовете наименованията на: дървета, храсти, тревисти растения.Записват се предложените отговори, след това се прави преценка и провер-ка.

Учител: - Припомнете по какво се различават дърветата, храстите и тревистите растения?

 

Отговор на ученик: - Дърветата имат здраво и твърдо стъбло, покрито с ко-ра; храстите приличат на дърветата, но са по-ниски; докато от корена на дървото излиза само едно стъбло, стъблата на храстите са няколко - те също са здрави и са покрити с кора; тревистите растения имат тънки зелени стъбла. Те са меки и лесно се пречупват.Учител: - Вие казахте, че растенията се групират не само според вида на стъблото, а и според вида на листата им. Да запишем подточка

                                     б/ вида на листата им

Учител :- На колко групи се разделят растенията по този признак?Върху предния СЛАЙД                               Отговор на ученик: - По този

се появява:                                            признак растенията се разделят на

б/ вида на листата им-след                         две групи: иглолистни и широко-

отговора на ученика изли-                         листни /записва се срещу подточка б/

за отговора и у-ците пишат:

иглолистни и широколистни

 

Учител: - Направете характеристика на тези две групи растения?

 

Ученик: - Дърветата, чиито листа са като иглички, се наричат иглолистни дървета. Те винаги са зелени, защото листата им падат и се сменят с нови постепенно през цялата година, подобно на космите на главата ни.

Дървета, които имат широки зелени листа се наричат широколистни. Тех-ните листа пожълтяват през есента и окапват.Учител: - Как широколистните дървета оцеляват през студената зима?

 

Отговор-ученик: - Опадването на листата на широколистните дървета през есента се нарича листопад. Именно, чрез листопада широколистните дър-вета са се приспособили да преживяват студената зима. Без листа те изпа-ряват много малко вода и не замръзват. Голите им клони почти не задър-жат снега и не се чупят под неговата тежест.Учител: - Чудесно. А от упражнението, което следва да направите, ще научим имената на представители на тези две групи растения. Ще рабо-тите на следващия лист в папките си. Упражнението е следното:

/ излиза СЛАЙД с условието на упражнението/:

                                    От изброените дървета със знака ü отбележете

                                    широколистните.

- Всеки да работи най-напред върху листа си, а след това един от вас да покаже отговорите върху мониторите пред вас.

           /Работят върху листа и показват на мониторите/.

След изпълнението на упражнението следва въпрос от учителя:

- Прочетете кои дървета отбелязахте с ü и отнесохте към групата на широколистните дървета и защо?

 /Заедно с отговора на ученика се появява СЛАЙД с верните отговори/.

Отговор-ученик: - Широколистните дървета са: ябълка, бук, дъб, габър и явор. Те са такива, защото имат широки листа и защото за тях е характерно явлението листопад.

Учител: - Какви са останалите дървета,които не отбелязахте с ü?

Отговор-ученик: - Останалите дървета са иглолистни.

Учител: - Назовете техните имена.

Ученик: - Бор, ела, мура,смърч.

 

Учител: - Към иглолистните дървета вие отнесохте и мурата. Тя може да бъде бяла и черна мура. В дебрите на Пирин планина,обаче, има едно

дърво ,което кара всеки, който го е видял да затаи дъх.Това е Байку-шевата мура. Наречена е на откривателя си, лесничея Байкушев. Въэрастта й се определя на повече от 1300г. и е едно от най-старите дървета в България. Обиколката на ствола е около 8м с височина 22м. Впечатляващият екземпляр е от вида Черна мура и се среща само в Пирин.

Докато аз разказвам, се показва слайд с изображение на Байкушевата мура.

 

Учител: - Голямо е разнообразието от растения в нашата страна. Те са се приспособили към условията на живот в средата, която обитават. Запишете следваща точка от плана: 4. Растенията и тяхната среда на живот

излиза СЛАЙД със заглавието                  Учителят задава въпрос:-Къде живеят

на точката: Растенията и тяхна-                 растенията?

та среда на живот/след отговора               Отговор-ученик:-Растенията могат да

на у-ка излизат/:                                           живеят във водата и около водните

а/растения във водата                                обекти, в горите и високо в планините

б/растения в горите

в/растения високо в планините                 Учител:-Да запишем: а/ растения във

                                                             водата и около водните басейни

                                                        б/ растения в горите

                                                             в/ растения високо в планините

Учител :-Назовете растения,които живеят: във водата и около водните басейни/ученик-водна лилия, водорасли,водна леща; около водните ба-сейни - тръстика, папур,блатна перуника,ракита,върба/

растения в горите /ученик-минзухари,иглики,малини,къпини,горски ягоди и др./

растения високо в планините/ученик- еделвайс,боровинка,клек,планин-ски божур/.

 

Учител: - Това, което ви предстои да направите през следващите няколко минути ще даде възможност да проявите вашата съобразителност и сръчност. Държа в ръцете се 6 плика. В тях се намират частите на раз-лични растения.Всяка група ще изтегли плик. Задачата ви е в рамките на около 5 мин. да подредите и сглобите пъзела, за да получите растението в цялостен вид. /теглят пликовете/. – Разпределете си работата в групата - един да огледа частите, друг да ги подреди, третият да ги залепи. Лепете върху картоните, които има всяка една група.

/Пъзелите са предварително принтирани на хартия формат А3 картинки на растенията водна лилия, малина, кокиче, минзухар, върба и еделвайс, които са разделени на на отделни части/Работят около 5мин. Показвам растението на първа група-търся друго рас-тение на друга група със същата среда на живот-СЛАГАМ ГИ ПРЕД ДЪС-КАТА. След това същото правя и с другите растения на групите.

 

Задавам въпрос: - Какви приспособления има водната лилия за живота си във водата?

Отговор-ученик: Водната лилия расте в бавнотечащи застояли води. Стъблото й е дълго и излиза от дебело коренище, зарито в тинята.Тя има многобройни кръгли и груби листа, разположени върху водната повърхност. Красивите цветове на лилията са много чувствителни към температурата и светлината. При слънчево време те се отварят, а вечер се затварят.В България най-често се среща в бавнотечащите води на р. Ропотамо.

Разказ на учителя: - Бих добавила нещо любопитно, отнасящо се до тези красиви растения. В басейна на р. Амазонка/Южна Америка/ расте ги-гантската водна лилия ВИКТОРИА АМАЗОНИКА. Нейните плаващи лис-та са толкова големи, че могат да достигнат 2м в диаметър и да издър-жат теглото на осеммесечно бебе. /показвам от енциклопедията/

 

Учител: - Върбата е дърво, което се среща около водните обекти.Вашата група би ли добавила нещо?

 

Отговор - ученик:-Корените на върбата са здрави и гъсти. Те се закре-пят в почвата и не позволяват на буйните води на реките да ронят бре-говете.

 

Разглеждам растенията, които обитават широколистните гори на другите групи-поставям пъзелите на отделно място - минзухар, кокиче,малина.

Учител: - Кокичето и минзухарът са раноцъфтящи пролетни цветя. Какви са приспособленията им за да цъфтят рано през пролетта преди да са се стопили снеговете?

 

 

 

Отговор - ученик: - Кокичето и минзухарът са светлолюбиви растения. Те обитават широколистните гори. Цъфтят преди да са се разлистили дърветата. Слънчевите лъчи свободно огряват земята и я затоплят, а натрупаните хранителни вещества в подземните части на растенията им помагат да се развиват толкова рано. Листата на кокичето и минзу-хара са тънки и остри, свити в снопче. Това е приспособление на тези растения да поникват по-лесно през замръзналата почва.

 

Учител: - Благодаря ви. А какво бихте казали за малината?

 

Отговор - ученик: - Широколистен храст, който обитава горите; има сочни и сладки плодове. По стъблото си има бодли за защита от непри-ятели. Заради вкусните си плодове хората го отглеждат и като овощен храст.

 

Показвам растението, сглобено от последната група - еделвайс.

 

Учител: - Еделвайсът е красиво цвете, което се среща високо в планините. Той е емблематично за нашите планини. Как еделвайсът се е приспособил  да живее при тези условия?

 

Отговор-ученик: - Еделвайсът е многогодишно растение, високо около 6-7см с бели листа и малки жълти главички на цветовете, около които има сребърни люспици. Цъфти от юни до август. Листата му са покри-ти с тънки власинки. Те намаляват изпарението на водата. Това е приспособление, за да издържат на студа високо в планината.

 

Учител: - Благодаря ви. Бяхте много изчерпателни. Последното упражне-ние, което ще изпълните ПО ГРУПИ ще ни даде още информация за рас-тенията, средата им на живот и някои техни приспособления.

излиза СЛАЙД с условието                                   Упражнението е следното:

на упражнението. След из-                        Прочетете изреченията. В тях са

пълнението от учениците,                          пропуснати думите:шипка,папур,

се кликва и излиза готовото                       клекове, малини, боровинки, лайка.

упражнение за проверка.                            Поставете ги на правилните места.

 

Работете върху следващия лист в папките си в рамките на 1мин. са-мостоятелно.

Време за индивидуална работа - 1мин., време за обсъждане и отразяване върху постерите - 30сек. Постерите се окачат, прави се проверка-за всяка правилно поставена дума се дава по 1точка /общо 6точки/, за неправилна се отнема по 1 точка.

                                                                ОБЩО 5мин.

 

ПРАВИ СЕ ПРЕЦЕНКА И СЕ ОТЧИТАТ РЕЗУЛТАТИТЕ. ПОСЛЕ СЕ СУМИРАТ ТОЧКИТЕ ОТ ДВЕТЕ УПРАЖНЕНИЯ И СЕ ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТА ОТ ГРУПОВАТА РАБОТА.

 

Учител: - Последните две изречения от предходното упражнение бяха:

                            Плодовете на шипката имат лечебни свойства.

                            Лайката е билка.

 Запишете последна точка от плана:

                            5. Билки

Учител: - Кои растения са билки?

Отговор-ученик: - Тези, които имат лечебни свойства.

 

Разказ на учителя: В стари времена не е имало аптеки и лекарства, но хората за повечето болести са намирали лек. Познавали са лечебните свойства на билките. Това са голяма група растения, които се използват за лекуване или предпазване на хората и животните от много заболявания. При различните билки лечебните вещества се съдържат в определени части на растението – корен, стъбло, листа, цветове, плодове или семена. (въпрос на учителя): През лятото вие често ходите при баба и дядо на село. Там има много билки. Когато се разболеете, вашите майки също ви лекуват понякога с билки. Може ли да кажете имената на някои лечебни растения, които сте чували или познавате?

 

Отговор – ученици: - босилек, лайка, глухарче, жълт кантарион, коприва, мащерка, риган, равнец, подбел.

 

Въпрос учител: Разбирам, че знаете имената на много билки. Нека научим повече неща за някои от тях. 

Излиза слайд с лайка.      Разказ на ученик за лайката.Излиза слайд с коприва.  Разказ на ученик за копривата: Цялото растение е покрито с парливи власинки. Среща се по сухите и тревисти места, покрай пътищата и около торните места из цялата страна. Листата и корените се събират през периода на цъфтежа (май-септември). Сушат се на сянка. Отварата от коприва има кръвоспиращо действие, използва се и при косопад.

 

Учител: Благодаря Ви за информацията, която ни поднесохте. А аз искам да ви разкажа за едно растение, което е донесло световна слава на българската медицина. Това е блатното кокиче.

Излиза слайд с блатно кокиче.    От него наш лекар е получил лекарството НИВАЛИН, с което се лекува тежката болест детски паралич.

 

 

Учител: Билките са голямо богатство на нашата родина. За да се съхрани, обаче това богатство на България, трябва да се спазват някои правила. Ето какви са те:

Излиза последният слайд:

Правила на младия билкар: (чете ги ученик)

1.Бери само билки, които познаваш.

2.Не скуби и не късай билките. Режи ги с ножица или нож.

3.От едно и също място не събирай всички лековити растения. Остави част от тях за размножаване.

4.Събирай билките при хубаво време, когато растенията са сухи.

5.Бери само тези части на растението, които имат лечебни свойства.

6.Изсушавай билките на сянка, в открито проветриво помещение.

 

 

Учител: Ако спазваме тези правила, ние ще опазим билките. Но трябва да опазваме не само тях, а всички растения. В горите има много красиви цветя, които привличат погледа на всеки турист. Това обаче не ни дава право да ги берем. Те са диворастящи и, веднъж откъснати, много бързо увяхват и умират. Когато берем редки растения, ние увеличаваме опасността те завинаги да изчезнат от нашата природа.

 

Вие сте бъдещите природозащитници! (Ситуация) Представете си, че работите в организация за опазване и защита на растенията. ПРОЕКТИРАЙТЕ ЗНАЦИ ИЛИ ТАБЕЛКИ, КОИТО ЩЕ ПОСТАВИТЕ ПО ГОРСКИТЕ ПЪТЕКИ, ЗА ДА ПОКАЖЕТЕ ЧРЕЗ ЗНАЦИТЕ, ЧЕ ТАМ ИМА РАСТЕНИЯ, КОИТО СА РЕДКИ ИЛИ СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ, ИЛИ ПЪК ИМАТ ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА.

(Проектно обучение – работят върху белите листи в папките си. След приключване на работата се показват някои проекти, като накратко се коментират).

 

 

Заключение: Учител: - Ученици, този час вие работихте много, показахте знания и умения. Целите, които си поставихме в началото на урока, са постигнати: всичко, което направихте през часа, доказва, че: можете да илюстрирате с примери разнообразието на растенията във водата и на сушата; разпознавате без проблеми иглолистните и широколистните дървета; давате примери за приспособленията на растенията към условията за живот; познавате лечебните растения и тяхното значение.

Благодаря ви много! Надявам се, че и на гостите ни им е било интересно и приятно с нас!

 

 

 


Пуска се песента “Една българска роза” (Паша Христова) – на фона на музиката учителят говори:

 

Няма българин, който да не е усетил аромата на българската маслодайна роза, минавайки през Розовата долина през месеците май и юни; няма чужденец, който да е посетил България и да не си е купил сувенир – мускалче с розово масло. И ние сме подготвили подарък на всеки от нашите гости – картичка с прекрасна роза, изработена от учениците. Ароматът й няма да може да се усети, но пък тя е направена с голямо желание и от сърце! (един или двама ученици подаряват картички на гостите).