Национална среща "Водим бъдещето за ръка" Ловеч 17-19 април 2008г.

Здравейте Колеги, ето и малко повече информация за престоящата Първа

Национална среща, която ще се проведе в Ловеч на 17, 18 и 19 април 2008г.

Основната ни идея е: работа по изпълнението на Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.); съхраняване и обогатяване на  традицията, както и популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител, с цел осигуряване възможност за достъп и равен шанс за училищно обучение на децата от предучилищна възраст.  

Планираната дейност  е насочена към непрестанно повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Каним Ви най-учтиво да участвате в Първата национална среща по предучилищно възпитание: “Водим бъдещето за ръка”,  която да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно възпитание на 17, 18 и 19 април 2008г.

 Форми на участие : с доклад, с научно съобщение,  с постер,  слушател.

 Условия за участие:

·        Обем на доклада или научното съобщение до 5 стр.;

·        Текстът да бъде представен на хартиен и магнитен носител;

·        Право на участие -  с един материал.

 

Предлагаме Ви следните ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

·        Държавна политика и образователни стратегии в системата на предучилищното възпитание;

·        Квалификация на педагогическите кадри – състояние, проблеми, перспективи;

·        Традиции и иновации в обучението и възпитанието на децата от 3 до 6 годишна възраст;

·        Учебните помагала  – мнения от апробацията им в педагогическата практика;

·        Детска градина и социална среда;

·        Ценностни ориентации и личностни перспективи в образователното пространство;

·        Социокултурна интеграция чрез обучение и възпитание;

·        Оценяване  качеството на образователно-възпитателния процес в детската градина;

·        Нови технологии и управление на проекти;

·        Творчеството на детския учител – идеи, породени от учебните програми и педагогическата  практика;

·        Педагогическо взаимодействие между детската градина и началното училище;

·        Изграждане на позитивна подкрепяща среда – гарантиране на свободата, равнопоставеността, равния шанс и достъп до образование;

·        Съвременни предизвикателства пред българското предучилищно възпитание и подготовката на децата за училище

В зависимост от тематиката на заявените материали ще бъдат оформени работните секции на националната среща.

Изискванията към техническото оформяне на докладите са следните:
Обем на доклада: до 5 страници, без номерация на страниците. Текстът да бъде подготвен на MS Word 97 или следваща версия.
Шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal.
Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.
Резюмета: до 100 думи.
Подзаглавия: Times New Roman 16, normal.
Вътрешни заглавия: Times New Roman 16, italic.
Подчертавания в текста: ITALIC (не bold).
Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Срокове :  Заявки за участие 31 януари 2008г.

                 Пълните текстове на научните съобщения – 25 февруари 2008 г                  

Докладите ще бъдат издадени  в сборник и раздадени по време на Националната среща

Такса за правоучастие в срещата и за получаване на сборника няма да се събира.

  Приемат се спонсорства за предоставяне на рекламни материали на участниците.

  Заявка за щандове, рекламни табла, изложби на издателствата, желаещи да представят свои издания -  до 25 февруари 2008 г.

                                                         Щанд- 80 лв. за участие през двата дни.

                                                         Постерно рекламно табло – 20 лв. за двата дни.

Всички, изпратили заявка за участие, ще получат Покана с Програма и  дневен ред на срещата и условията за настаняване в хотели на гр. Ловеч

Адреси за изпращане на заявките:

email: ivanovayanka@abv.bg

пощенски: 5500 .Ловеч, ул.” Търговска” №43, Областен съвет, ет.10 РИО Ловеч

           Контакти: тел.068 603804, 068 603806, факс 068 603807

  С поздрав: ЯНКА ИВАНОВА