avatar

Актуализиран списък на учителските длъжности в сила от 1.01.2011

5100 са позициите в списъка, който влезе в сила от 1 януари 2011 г. В него са записани всички професии и длъжности в България - от президент и председател на Народното събрание до теляк, компаньонка и ваксаджия.

Целта на поредното актуализиране на класификатора е професиите да бъдат синхронизирани с тези в Европейския съюз, за да може по-лесно да се сравняват данните за пазара на труда на страните членки. До края на юни всички частни фирми, държавни компании и институции трябва да съобразят трудовите договори, осигурителните прагове и длъжностните характеристики на служителите с новия списък:

1 РЪКОВОДИТЕЛИ

11 ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

1112 Висши представители на държавни органи

1112 7036 Началник, регионален инспекторат по образованието

 

13 РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ

1345 Ръководители в образованието

Ръководителите в образованието планират, управляват, координират и оценяват образователния и административния аспект наобразователните услуги, детски градини, училища, обслужващи звена,

университети, колежи, факултети и катедри в университети и други

образователни институции.Ръководителите в образованието изпълняват следните основни

задачи:

• отговарят за прилагането на държавните образователни из-

исквания;

• внедряват системи и процедури за контрол на работата на сред-

ните и висшите училища и за приема на ученици и студенти;

• координират административни и помощни дейности, свързани

с приема на обучаващите се и предоставянето на образова-

телни услуги;

• съставят бюджет и отговарят за законосъобразното, целесъобразно

и икономично разпореждане с бюджетните средства;

• ръководят и дават насоки на преподавателския, академичния

и административния персонал и на обучаващите се;

• оценяват работата на преподаватели и лектори чрез посеща-

ване на класните стаи, наблюдават методите на преподаване

и оценяват степента на усвояване на учебния материал;

• популяризират образователни програми и представят образо-

вателната услуга или институцията пред широката общест-

веност;

• контролират поддържането на учебните сгради, съоръжения

и оборудване;

• разработват и прилагат правилник за осигуряване на безопасна

и благоприятна среда за учащите се и техните преподаватели;

• разработват методи и организират набирането на допълни-

телни финансови средства в сътрудничество с родители,

обществени групи и спонсори;

• контролират подбора, обучението и работата на персонала.

1345 6001 Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета

1345 6002 Директор, училище (начално – подготвителна група/подготвителен клас, 1-4 клас)

1345 6002 Директор, училище (основно)

1345 6003 Директор, център за професионално обучение

1345 6004 Директор, детска градина

1345 9005 Директор, колеж (гимназия)

1345 9007 Заместник директор, колеж(гимназия)

1345 6010 Началник, отдел в образованието (община)

1345 6011 Ръководител, сектор в образованието (област)

 

1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца

1341 5001 Управител, детско заведение

1341 5002 Директор, детска ясла

 

2 СПЕЦИАЛИСТИ

23 ПРЕПОДАВАТЕЛИ

232 Учители по професионална подготовка

в професионалното образование и обучение

и преподаватели в ЦПО

Учителите по професионална подготовка в професионалното об-

разование и обучение и преподавателите в ЦПО преподават на възраст-

ни и учащи в средни училища и центрове за професионално обучение.

Те подготвят учащите за работа в определени професионални области,

за които обикновено не се изисква висше образование.

Учителите по професионална подготовка в професионалното об-

разование и обучение и преподавателите в ЦПО изпълняват следните

основни задачи: разработват учебна програма, план и методи на обуче-

ние; определят образователните потребности на ученици или работни-

ци и си взаимодействат с лица, представители от промишления и други

образователни сектори, за да се гарантира предоставянето на съответ-

ните програми за образование и обучение; изнасят лекции и провеждат

дискусии за повишаване знанията и компетентността на обучаващите

се; инструктират и контролират обучаващите се при използването на ин-

струменти, оборудване и материали с цел предотвратяване на нараня-

вания и вреди; контролират и оценяват работата на обучаващите с цел

да се определи техния напредък, осигуряване на обратна информация и

предлагане на решения за подобрения; провеждат устни, писмени или

други видове тестове с цел измерване на напредъка, оценяване на ефек-

тивността от обучението и компетентността на обучаващите се; изгот-

вят отчети и водят дневници за оценките на обучаващите се, посещае-

мост на учебните занятия и характера на образователната дейност; во-

дят самостоятелни или групови проекти, лабораторната работа или дру-

ги видове обучения; провеждат образователни курсове на работното мя-

сто с цел преподаване и демонстриране на принципи, техники, проце-

дури или методи по определени дисциплини.

Тази група включва следните единични групи:

2320 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

2320 5001 Младши учител, практическо обучение

2320 5002 Учител, практическо обучение

2320 5003 Старши учител, практическо обучение

2320 7004 Главен учител, практическо обучение

2320 5005 Младши учител, теоретично обучение

2320 5006 Учител, теоретично обучение

2320 5007 Старши учител, теоретично обучение

2320 7008 Главен учител, теоретично обучение

2320 5009 Преподавател, център за професионално обучение

Бележки:

Всички учители по професионална подготовка се класифицират в 2320 Учители

по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО, независимо от вида на училището, в което преподават. Учителите по общообразователна подготовка се класифицират в 2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас), дори ако преподават в училища за професионална подготовка или центрове за професионално обучение.

233 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

233 Учители по общообразователна подготовка

в средното образование (V-ХІІ клас)

Учителите по общообразователна подготовка в средното образо-

вание (V-ХІІ клас) преподават по един или повече учебни предмета на

ниво средно образование, с изключение на предмети по професионал-

на подготовка.

Учителите по общообразователна подготовка в средното образова-

ние (V-ХІІ клас) изпълняват следните основни задачи: разработват учеб-

на програма, план и методи на обучение в съответствие с образовател-

ните изисквания; установяват и прилагат правила за поведение и про-

цедури за поддържане на реда сред учениците; подготвят и преподават

уроци, провеждат дискусии и демонстрации по един или повече учеб-

ни предмета; поставят ясни цели за всички уроци и проекти и ги съоб-

щават на учениците; подготвят учебните материали и класните стаи за

учебни занятия; адаптират методи на преподаване и учебните матери-

али с цел задоволяване нуждите и интересите на учениците; контроли-

рат и оценяват работата и поведението на учениците; изготвят и оценя-

ват тестове, провеждат упражнения и изпити с цел оценяване напредъ-

ка на учениците; изготвят доклади за работата на учениците и ги пре-

доставят на други преподаватели и родители; участват в срещи относ-

но образователните и организационните политики в средното образо-

вание; планират, организират и участват в училищни дейности като ек-

скурзии, спортни събития и концерти.

Тази група включва следните единични групи:

 

2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

2330 5001 Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  

2330 5002 Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 5003 Младши учител, спортна подготовка

2330 5004 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330 5005 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 5006 Учител спортна подготовка

2330 5007 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330 5008 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 5009 Старши учител спортна подготовка

2330 7010 Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330 7011 Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 7012 Главен учител спортна подготовка

234 Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и

2341 Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5001 Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5002 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5003 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

24

2341 7004 Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5005 Младши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5006 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5007 Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 7008 Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5009 Младши учител, подготвителен клас

2341 5010 Учител, подготвителен клас

2341 5011 Старши учител, подготвителен клас

2341 7012 Главен учител, подготвителен клас

2342 Учители в предучилищно възпитание и подготовка

2342 5001 Младши учител, детска градина

2342 5002 Учител, детска градина

2342 5003 Старши учител, детска градина

2342 7004 Главен учител, детска градина

2342 5005 Младши учител, музика в детска градина

2342 5006 Учител, музика в детска градина

2342 5007 Старши учител, музика в детска градина

2342 7008 Главен учител, музика в детска градина

235 Други преподаватели

235 Други преподаватели

Другите преподаватели провеждат изследвания и консултират

относно методи на преподаване и програми за обучение, обучават хора

със специални образователни потребности; преподават чужди езици на

емигранти и имигранти; дават частни уроци; преподават изкуства, ин-

формационни технологии и други предмети извън училищната образо-

вателна система и предоставят други образователни услуги, некласифи-

цирани в подклас 23 Преподаватели.

Другите преподаватели изпълняват следните основни задачи: про-

веждат изследвания и разработват или консултират относно методи на

преподаване и програми за обучение и помощ; преподават на деца с фи-

зически увреждания, млади или възрастни хора със специални образова-

телни потребности или с трудности при възприемане; преподават чуж-

ди езици на емигранти и имигранти; провеждат теоретично и практи-

ческо обучение на ученици по музика, литературно творчество, танци,

визуални и други изкуства; разработват и провеждат обучителни про-

грами и курсове по информационни технологии.

Тази група включва следните единични групи:

2351 Специалисти по образователни методи

2351 6001 Учител методик

2351 6002 Възпитател методик

2352 Учители за лица със специални образователни потребности

2352 5001 Младши учител, ресурсен

2352 5002 Учител, ресурсен

2352 5003 Старши учител, ресурсен

2352 7004 Главен учител, ресурсен

2352 5005 Младши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5006 Учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5007 Старши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 7008 Главен учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5009 Младши учител на деца с умствена изостаналост

2352 5010 Учител на деца с умствена изостаналост

2352 5011 Старши учител на деца с умствена изостаналост

2352 7012 Главен учител на деца с умствена изостаналост

2352 5013 Младши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 5014 Учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 5015 Старши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 7016 Главен учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 5017 Младши учител на деца с нарушено зрение

2352 5018 Учител на деца с нарушено зрение

2352 5019 Старши учител на деца с нарушено зрение

2352 7020 Главен учител на деца с нарушено зрение

2353 Други преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

2353 5001 Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

2353 5002 Ръководител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 5003 Младши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 5004 Учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 5005 Старши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 7006 Главен учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 Други преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности

2354 5001 Преподавател, музика в извънкласни и извънучилищни дейности

2354 5002 Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

25

2354 5003 Младши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 5004 Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 5005 Старши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 7006 Главен учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5001 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5002 Ръководител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5003 Младши учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5004 Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5005 Старши учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7006 Главен учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5007 Преподавател, кино- и фотоизкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5008 Ръководител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5009 Младши учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5010 Учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5011 Старши учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7012 Главен учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5013 Преподавател, танцово изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5014 Ръководител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5015 Младши учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5016 Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5017 Старши учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7018 Главен учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5019 Преподавател, театрално изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5020 Ръководител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5021 Младши учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5022 Учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5023 Старши учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7024 Главен учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

2356 5001 Преподавател, информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

2356 5002 Младши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 5003 Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 5004 Старши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 7005 Главен учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 Други преподаватели, н.д.

2359 6001 Помощник-директор, административно-стопанската дейност

2359 6002 Помощник-директор, учебната дейност

2359 6003 Помощник-директор, учебно-производствената дейност

2359 6004 Помощник-директор, учебно-творческата дейност

2359 6005 Помощник-директор, спортна дейност

2359 6006 Ръководител МУЦТПО

2359 6007 Младши възпитател

2359 6008 Възпитател

2359 6009 Старши възпитател

2359 6010 Главен възпитател

2359 6011 Педагогически съветник

2359 6012 Педагог

2359 5013 Преподавател, литературно творчество в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5014 Ръководител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5015 Младши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5016 Учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5017 Старши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

26

2359 7018 Главен учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5019 Преподавател, природо-математически учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5020 Ръководител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5021 Младши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната

2359 5022 Учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5023 Старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната

2359 7024 Главен учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната

2359 5025 Преподавател, селскостопански учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5026 Ръководител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5027 Младши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5028 Учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5029 Старши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7030 Главен учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5031 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5032 Ръководител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5033 Младши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5034 Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5035 Старши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7036 Главен учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5037 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5038 Ръководител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5039 Младши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5040 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5041 Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7042 Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5043 Ръководител, компютърен кабинет

2359 5044 Специалист, дистанционно обучение

 

2634 Психолози

Психолозите изучават и изследват умствените процеси и пове-

дението на хората като отделни личности или в групи и прилагат тези

научни знания за насърчаване на личното, социалното, образователното

или професионалното приспособяване и развитие.

Психолозите изпълняват следните основни задачи:

• планират и провеждат тестове, за да определят умствените,

физическите и други характеристики като интелигентност,

способности, наклонности, потенциал и т.н., тълкуват и оце-

няват резултатите и дават адекватни съвети;

• анализират влиянието на наследствени, социални, професи-

онални и други фактори върху индивидуалното мислене и

поведение;

• провеждат разговори или терапевтични интервюта с лица или

групи с цел консултация и последваща терапия;

• поддържат нужните контакти с членове на семейства, обра-

зователни органи или работодатели и предлагат възможни

решения за справяне с даден проблем;

• изучават психологическите фактори при диагнози, лечение

и превенция на умствени заболявания, емоционални и лич-

ностни разстройства, както и се консултират със съответните

специалисти;

• изготвят научни доклади и отчети;

• формулират диагностични тестове, тестове за оценяване на

постигнатите резултати, които да се използват от учители при

планирането на методи и съдържание на обучението;

• провеждат проучвания и научни изследвания на планирането

на работа, работните групи, морал, мотивация, контрол и

управление;

• разработват теории, модели и методи за тълкуване и описание

на човешкото поведение.

Примерни длъжности в единичната група:

33 Психолог

33 Психолог, клиничен

33 Психолог, училищен