avatar

Назначаване на работа

Здравейте, завършила съм ЮЗУ"Неофит Рилски" специалност Педагогика, образователно-квалификационна степен Магистър, специализация Педагогика на социалната превенция и ресоциализация, професионална квалификация Магистър-Педагог.
Въпросът ми е: Мога ли с тази диплома за висше образование да кандидатствам за работа като начален учител и/или учител в детска градина?
Ще съм Ви много благодарна ако получа някакъв отговор или да ме насочите къде да търся компетентно мнение. Според Инструкция 2, цитирам:

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 81 от 2003 г.)

(1) Длъжността "учител" в детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по:
1. специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител";
2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".
(2) Длъжността "учител" или "възпитател" в начален етап на основното образование се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по:
1. специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "начален учител", "детски и начален учител", "начален учител с чужд език";
2. специалност от професионално направление "педагогика" и допълнителна професионална квалификация "начален учител" и/или "начален учител по ранно чуждоезиково обучение";
3. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "начален учител" и/или "начален учител по ранно чуждоезиково обучение".
край на цитата

 Чл. 3,1,1 и чл 3,2,1 казва педагог и/ или ...................Т.е. само педагог може ли да изпълнява тази работна позиция или трябва И допълнително начален учител или детски учител? Имам голямо желание да работя като учител, работила съм като педагогически съветник! Ако има някой, който е завършил същата специалност моля да ми пише.

Предварително благодаря!                                                                                P.S. публикувах и в предучилищно образование с надеждата да получа отговор!