avatar

Възражение на БХК до Министъра, Началника на РИО-София град и директорите

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОДЗ, ЦДГ, ДГ,
И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
СОФИЯ - ГРАД

УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 6а, ал. 4, т. 1в, т. 5 и т. 6 от ППЗНП; чл. 12 от Наредба  № 6/19.08.2002 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания е необходимо, в срок до 30.01.2009г., директорите на ОДЗ, ЦДГ, ДГ  и общообразователните училища да изготвят и представят в РИО, София – град:

·        Списък на децата от предучилищна възраст със съмнения за отклонения в психо-физическото развитие, подлежащи на задължително училищно обучение за учебната 2009/2010г. /име, презиме,фамилия, дата на раждане, диагноза от медицински документ и адрес/;

·        Списък на учениците със съмнения за отклонения в психо-физическото развитие, които следва да бъдат консултирани и оценени от ЕКПО към РИО, София – град / име, презиме,фамилия, дата на раждане, клас и училище/;

·        Списък на децата и учениците със специални образователни потребности, интегрирани в ОДЗ, ДГ, ЦДГ и общообразователни училища, които се подпомагат от ресурсен учител / име, презиме, фамилия, дата на раждане, диагноза от медицински документ,  доклад на ЕКПО към РИО, детска градина или училище и клас на обучение/

За допълнителни указания търсете г-жа Латинка Ковачева – старши експерт по интегрирано обучение и специални училища на тел: 935 60 80.

Списъците се приемат в РИО, София – град – етаж 4, стая 412.

Ваня Кастрева     
Началник на РИО, София-град

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

ДО

НАЧАЛНИКА НА РИО СОФИЯ-ГРАД

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА обединените

детски заведения, централните детски

градини, детски градини и

общообразователните училища на

територията на София-град

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

от

Български хелзинкски комитет (БХК), гр. София 1504, ул. „Върбица“ № 7,

чрез Маргарита Илиева, заместник – председателка на БХК

срещу заповед на Началника на РИО - София-град

с изх. № 9106-5/15.01.2009 г.

Уважаеми дами и господа,

Заповедта на Началника на РИО – София-град, с изх. № 9106-5/15.01.2009 г. (по-нататък: „заповедта“) е постановена в грубо противоречие със законодателството на Република България в областта на образованието, в частност на интегрираното образование, и в областта на защитата на личните данни, защитата от дискриминация и защитата на правата на детето. Заповедта противоречи на международно-правни норми и стандарти. Тя е дискриминационна по своя характер. Заповедта поражда предпоставки за търсене на отговорност както на автора й,   така   и   на   потенциалните   изпълнители.   Заповедта   представлява   грубо   вмешателство   в личния и семеен живот на децата и техните родители/настойници.

1.   Заповедта   е   незаконосъобразна   поради   противоречие   със   Закона   за народната просвета (ЗНП); Правилника за прилагане на закона за народната просвета ППЗНП)  и   специалните   разпоредби,   касаещи   обучението   на   деца   със   специални образователни потребности.

1. 1. Нормата на чл. 6а от ППЗНП недвусмислено сочи кои лица могат да събират информация   и   от   какъв   вид.  Компетентният   в   случая   орган   е   екипът   за   комплексно педагогическо оценяване.  Началникът на РИО няма  правото да изземва функциите на други органи в системата на Министерството на образованието и науката и да изисква събиране на сведения от вид, посочен в заповедта.

1.  2.  Заповедта  разпорежда   събирането  на  недопустими данни,  особено  що   се касае   за   първите   два   вида   списъци,   изискани   от   Директорите   на   съответните   учебни заведения. В заповедта изрично е посочено, че се изисква събирането на данни и съставяне на списъци, съдържащи „съмнения“. Няма правна норма в цялото ни законодателство, относимо към предоставяне на образователни услуги,  което да позволява съставянето на подобен вид списъци и събиране на такъв вид данни.   

  Възражението можете да   видите тук.