avatar

НАРЕДБА № 2 от 18.02.2008 г.

НАРЕДБА № 2 от 18.02.2008 г.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА

НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.
http://www.minedu.government.bg/
Честита ни реформа в образованието!
Само, че аз нещо не разбирам, с тази наредба узаконява ли се по малка основна заплатаили не? Така както е написано, аз разбирам, че в брутната заплата МОЖЕ да влезе доплащане за ПКС и ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ, но МОЖЕ и да не влезе? По тази логика, ако сега основната ми заплата включва и коефицент за придобито ПКС, то от влизането на наредбата този коефицент ще е по желание на директора, който ще се съобразява с делегирания бюджет. така ли е или аз неправилно чета?