avatar

Наредба за новите заплати на учителите

НАРЕДБА № 1 ОТ 21 АВГУСТ 2007 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.07.2007 г. Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.70 от 28 Август 2007г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование.

(2) Наредбата се прилага при определяне на работните заплати в държавните и общинските детски градини, училищата и обслужващите звена, включени в системата на народната просвета.

(3) Към длъжността "учител" се приравняват длъжностите: помощник-директор - с преподавателска заетост, възпитател, ръководител на филиал в Междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, педагог, корепетитор, психолог, хореограф, ръководител на учебно-изчислителен кабинет, педагогически съветник, рехабилитатор на слуха и говора, ресурсен учител.

 

Раздел II.
Работна заплата

Чл. 2. Началните основни месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование, се определят по длъжности съгласно приложения № 1 и 2.

 

Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата за длъжността "директор" се определя в зависимост от категорията на училището, детската градина и обслужващо звено (приложение № 3), времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение № 4).

(2) Основната месечна работна заплата на директор на училище I категория с 40 и повече паралелки се увеличава с 10 на сто от основната месечна работна заплата за длъжността "директор" по ал. 1.

(3) Основната месечна работна заплата за длъжността "учител" се определя в зависимост от нормата за задължителна преподавателска работа, по-високата лична квалификация, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение № 5).

(4) Основната месечна работна заплата за длъжностите: "помощник-директор по учебната дейност", "помощник-директор по учебно-производствената дейност" и "ръководител на филиал в МУЦТПО" се определя в зависимост от пълната норма за задължителна преподавателска работа, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността "учител", посочен в приложение № 5 в скалата за "учител с II професионално-квалификационна степен".

(5) Основната месечна работна заплата за длъжността "помощник-директор по административно-стопанската дейност" се определя с индивидуалния трудов договор, като не може да бъде по-ниска от определената начална основна месечна работна заплата за длъжността "помощник-директор" съгласно приложение № 1.

(6) Основната месечна работна заплата на длъжностите от категории "Педагогически специалисти с ръководни функции" и "Педагогически специалисти", заемани от лица, притежаващи висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" ("професионален бакалавър по ...") от Закона за висшето образование (ЗВО), е 86 на сто от основната месечна работна заплата за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО.

(7) Основната месечна работна заплата на лицата, които не отговарят на изискванията за заемане на учителско място, се определя в процент към основната месечна работна заплата за "учител" с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО за съответната професионално-квалификационна степен (или без ПКС), както следва:

1. за лица с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО - 80 на сто;

2. за лица с висше образование "професионален бакалавър по ..." - 70 на сто;

3. за лица със средно професионално и средно общо образование - 65 на сто.

(8) Размерът на основната месечна работна заплата на учителите по практика със средно професионално образование и учителска правоспособност и на учителите по управление на моторни превозни средства със средно образование се определя по реда на ал. 6.

(9) При недостигане на нормата за задължителна преподавателска работа за длъжността "учител" основната месечна работна заплата на лицето се намалява, но за не повече от 5 часа седмично или 180 часа годишно.

(10) Основната месечна работна заплата на учител не се намалява, когато нормата за задължителна преподавателска работа се допълва с учебни часове, които не са по неговата специалност.

(11) Основните месечни работни заплати за всички длъжности в системата на средното образование могат да бъдат определени и по-високи от тези в приложения № 1, 2, 4 и 5 в рамките на средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала.

 

Чл. 4. За стаж по специалността се признава времето, през което лицето е работило по трудово и служебно правоотношение:

1. на длъжност "директор", "учител" и длъжностите по чл. 1, ал. 3 в училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета;

2. в други отрасли и дейности по специалността на висшето образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" и "професионален бакалавър по...", която ползва като учител;

3. с учителска квалификация на щат като дружинен ръководител, ученически организатор в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;

4. като организационно-педагогически работник в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;

5. като училищен инспектор, методист, експерт в регионален инспекторат по образованието, Министерството на образованието и науката и други длъжности, свързани с учебно-възпитателна и организационно-методическа дейност в централните и местните органи;

6. на платена изборна работа в държавни органи и учителски синдикални организации.

 

Чл. 5. При определяне на конкретните размери на индивидуалните работни заплати в училищата, детските градини и обслужващи звена не се допуска договаряне на условия, които са по-неблагоприятни от тези в наредбата.

 

Чл. 6. (1) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

(2) Обезщетенията, изплатени при прекратяване на договора, се преизчисляват на база полагащата се нова начална основна месечна работна заплата за длъжността.

 

Чл. 7. Елементите на брутното трудово възнаграждение, от които се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, са:

1. основното трудово възнаграждение за отработеното време;

2. допълнителните трудови възнаграждения съгласно приложение № 6, които имат постоянен характер:

а) за придобит трудов стаж и професионален опит - т. 1 от приложение № 6;

б) за по-висока лична квалификация на лице с образователна и научна степен "доктор" или с научна степен "доктор на науките", която е свързана с изпълняваната работа - т. 5.1 или 5.2 от приложение № 6;

в) за по-висока лична квалификация на лице с професионално-квалификационна степен - т. 5.3 от приложение № 6;

3. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;

4. възнаграждението, заплатено при престой или при производствена необходимост по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.

 

Раздел III.
Допълнителни и други трудови възнаграждения

Чл. 8. Видовете и размерите на допълнителните и други трудови възнаграждения, задължителни при работа по трудови правоотношения, както и специфичните възнаграждения в средното образование се определят съгласно приложения № 6 и 7.

 

Чл. 9. (1) Допълнително трудово възнаграждение за ползване в работата на професионално-квалификационна степен (по т. 5.3 от приложение № 6) получават лицата, заемащи длъжности "ръководител на филиал в МУЦТПО", както и лицата от категорията "Педагогически специалисти с ръководни функции".

(2) Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките" по дисертационен труд, който е свързан с изпълняваната работа, получават лицата, заемащи длъжности от категориите "Педагогически специалисти с ръководни функции" и "Педагогически специалисти".

(3) При наличие на повече от едно основание за доплащане за по-висока лична квалификация лицето получава най-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.

 

Чл. 10. (1) Право на допълнително трудово възнаграждение за работа при тежки или утежнени условия на труд (т. 6 от приложение № 6) има персоналът, работещ в специалните училища и специалните детски градини.

(2) Допълнителното възнаграждение се изплаща само за действително отработеното време, през което лицето е работило при тежки или утежнени условия на труд.

 

Чл. 11. Определя се допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за отрасъл "Средно образование" в размер на едно на сто от основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Чл. 12. На педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа извън преките служебни задължения, съгласно приложение № 7 се изплаща допълнително възнаграждение в размери, определени по чл. 13, ал. 1 и 2.

 

Чл. 13. (1) Учебният час над нормата за задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал се заплаща, както следва:

1. за учител с висше образование с придобита образователно-квалификационни степени "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО - 4,00 лв.;

2. за учител с висше образование "професионален бакалавър по......" - 3,30 лв.;

3. за учител със средно образование - 2,64 лв.

(2) Когато часът е по учебен предмет, за който придобитите от учителя образование, професионална квалификация и правоспособност не отговарят на изискванията за заемане на длъжност "учител" по този предмет, възнаграждението за часа е в размерите по т. 3.

(3) Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска работа, се заплаща в размер 4,00 лв.

 

Чл. 14. (1) На класните ръководители се определя допълнително трудово възнаграждение за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка съгласно т. 8 от приложение № 6.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.) или със свидетелство по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).

 

§ 2. Тази наредба не се прилага за определяне на работните заплати на работещите в обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за народната просвета - научно-информационни, за управление на международни програми, за организиран отдих и спорт и за оперативно управление и финансово осигуряване на системата на народната просвета.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Необходимите средства за прилагане на наредбата се осигуряват в рамките на средствата за работна заплата в съответствие с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 61 от 2007 г.).

 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, отменя Наредба № 2 от 2006 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование и влиза в сила от 1 юли 2007 г.

 

Приложение № 1 към чл. 2 и чл. 3, ал. 5

КЛАСИФИКАТОР
на длъжностите и началните основни месечни работни заплати
 

    Размер на Размер на
    началната началната
Група Длъжности основна основна
    месечна РЗ месечна РЗ
    от 1.I.2007 г. от 1.VII.2007 г.
    (в лв.) (в лв.)
1 2 3 4
I. Педагогически Директор на училище, детска градина и обслужващо    
специалисти с звено I категория 379 417
ръководни Директор на училище, детска градина и обслужващо    
функции звено II категория 368 405
  Директор на училище, детска градина и обслужващо    
  звено III категория 341 375
  Директор на училище, детска градина и обслужващо    
  звено IV категория 332 365
  Помощник-директор с висше образование с придобита    
  образователно-квалификационна степен "магистър"    
  или " бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО 307 338
II. Педагогически Учител(педагогически специалист) с висше образо-    
специалисти вание с придобита образователно-квалификационна    
  степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1,    
  т. 1, буква "б" ЗВО и I професионално-квалифика-    
  ционна степен 315 347
  Учител(педагогически специалист) с висше образо-    
  вание с придобита образователно-квалификационна    
  степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1,    
  т. 1, буква "б" ЗВО и II професионално-квалифика-    
  ционна степен 307 338
  Учител (педагогически специалист) с висше образо-    
  вание с придобита образователно-квалификационна    
  степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1,    
  т. 1, буква "б" ЗВО и III професионално-квалифика-    
  ционна степен 283 311
  Учител (педагогически специалист) с висше образо-    
  вание с придобита образователно-квалификационна    
  степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1,    
  т. 1, буква "б" ЗВО и IV професионално-квалифика-    
  ционна степен 280 308
  Учител (педагогически специалист) с висше образо-    
  вание с придобита образователно-квалификационна    
  степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1,    
  т. 1, буква "б" ЗВО и V професионално-квалифика-    
  ционна степен 275 303
  Учител (педагогически специалист) с висше образо-    
  вание с придобита образователно-квалификационна    
  степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1,    
  т. 1, буква "б" ЗВО без професионално-квалифика-    
  ционна степен 272 299
  Ръководител на филиал на Междуучилищен център    
  за трудово политехническо обучение (МУЦТПО) 307 338
III. Специалисти Специалисти с ръководни функции с висше образо-    
  вание с придобита образователно-квалификационна    
  степен "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1,    
  т. 1, буква "б" ЗВО (главен счетоводител и др.) 260 286
  Специалисти с висше образование с придобита образо-    
  вателно-квалификационна степен "магистър" или    
  "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО    
  (завеждащ компютърен кабинет и др.) 233 256
IV. Работници Средно професионално образование: майстор-готвач,    
  готвач, майстор-сладкар, лаборант , техник ,    
  механик и др. 180 183
  Средно образование, средно професионално и средно    
  с квалификация: помощник-готвач, дърводелец,    
  машинист, тракторист, шофьор, шивач, монтьор,    
  огняр, работник по ремонт и поддържане на ...,    
  снабдител, спасител и др. 180 180
  Основно образование: прислужник , чистач , работник    
  в кухня, перач, общ работник и др. 180 180
V. Помощно- Средно професионално образование: завеждащ адми-    
обслужващ нистративна служба, касиер, касиер-домакин 180 183
персонал Средно образование: завеждащ административна    
  служба, касиер, касиер-домакин, секретар, домакин,    
  технически изпълнител, помощник-възпитател,    
  помощник на учителя 180 180
VI. Охрана Пазач невъоръжена охрана 180 180
       

Забележка:

За длъжностите "завеждащ административна служба", "касиер-домакин" и "касиер" определената с класификатора начална основна месечна работна заплата за средно професионално образование получават лицата, притежаващи средно икономическо образование

 

Приложение № 2 към чл. 2

ТАБЛИЦА
на длъжностите и началните основни месечни работни заплати
 

    Размер на Размер на
    началната началната
Група Длъжности основна основна
    месечна РЗ месечна РЗ
    от 1.I.2007 г. от 1.VII.2007 г.
    (в лв.) (в лв.)
I. Специалисти Специалисти с ръководни функции с висше образо-    
  вание "професионален бакалавър по ..." (главен    
  счетоводител и др.) 244 268
  Главен счетоводител със средно икономическо    
  образование 208 229
  Специалисти с висше образование "професионален    
  бакалавър по..." (завеждащ компютърен кабинет    
  и др.) 200 220
  Специалисти със средно професионално образова-    
  ние или средно с квалификация 180 183
  Специалисти със срeдно образование 180 180
II. Работници Работници с по-ниско от средно професионално    
  образование: майстор-готвач, готвач, майстор-    
  сладкар, лаборант , техник , механик и др. 180 180
  Работници с по-ниско от средно образование,    
  средно професионално и средно с квалификация:    
  помощник-готвач, дърводелец, машинист, тракто-    
  рист, шофьор, шивач, монтьор, огняр, работник    
  по ремонт и поддържане на ..., снабдител,    
  спасител и др. 180 180

 

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1

ТАБЛИЦА
за категоризация на детските градини, училищата и обслужващите звена
 

Вид Мярка IV кат. III кат. II кат. I кат.
1. Целодневна детска градина, група до 3 от 4 над 10  
  обединено детско заведение,     до10    
  специална детска градина          
2. Професионално училище, паралелка до 9 от 10 от 19 над 30
  професионална гимназия,     до 18 до 30  
  училища по изкуствата,          
  гимназия,          
  спортно училище          
3. Специално училище паралелка и до 9 от 10 над 18  
    и полуинтер-   до 18    
    натна група        
4. Начално училище, паралелка и до 11 от 12 над 22  
  прогимназия и полуинтер-   до 22    
    натна група        
5. Средно общообразователно паралелка и до 11 от 12 от 23 над 35
  училище, и полуинтер-   до 22 до 35  
  основно училище натна група        
6. Междуучилищен център група до 200 от 201 над 350  
  за трудовополитехническо     до 350    
  обучение          
7. Обслужващи звена, организиращи група до 40 от 41 над 120  
  дейности, свързани с развитието     до 120    
  на интересите, способностите и          
  потребностите на децата и          
  учениците в областта на спорта,          
  науката, техниката, технологията,          
  изкуствата и отдиха          
8. Общежитие група до 4 от 5 над 10  
        до 10    
9. Ресурсен център за подпомагане група до 10 от 11 над 40  
  на интегрираното обучение и     до 40    
  възпитание на деца и ученици          
  със специални образователни          
  потребности          
             

Забележка:

При определяне категорията на училищата, детските градини и обслужващите звена се включват и:

1. полудневните детски групи към училище;

2. полудневните детски групи към целодневна детска градина, като две полудневни групи се зачитат за една група в целодневна детска градина;

3. групите в общежитията към училище;

4. яслените групи в целодневна детска градина или обединено детско заведение.

 

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1

ТАБЛИЦА
за определяне на основната работна заплата за длъжността " директор"
 
Коефициенти към началната основна работна заплата
 

Години Директор Директор Директор Директор
  на училище, на училище, на училище, на училище,
  детска градина детска градина детска градина детска градина
  и обслужващо и обслужващо и обслужващо и обслужващо
  звено звено звено звено
  IV категория III категория II категория I категория
1 2 3 4 5
до 1 1 1 1 1
до 2 1 1 1 1
до 3 1 1 1 1
до 4 1 1 1 1
до 5 1,024 1,024 1,027 1,027
до 6 1,038 1,038 1,037 1,036
до 7 1,042 1,041 1,043 1,042
до 8 1,050 1,049 1,047 1,050
до 9 1,054 1,052 1,054 1,055
до 10 1,061 1,059 1,060 1,059
до 11 1,071 1,073 1,073 1,071
до 12 1,076 1,078 1,078 1,078
до 13 1,082 1,084 1,083 1,081
до 14 1,086 1,087 1,086 1,088
до 15 1,093 1,094 1,092 1,093
до 16 1,097 1,098 1,100 1,097
до 17 1,112 1,112 1,113 1,113
до 18 1,119 1,119 1,118 1,118
до 19 1,124 1,122 1,122 1,122
до 20 1,130 1,130 1,129 1,129
до 21 1,134 1,134 1,135 1,135
до 22 1,139 1,139 1,142 1,144
до 23 1,144 1,144 1,150 1,154
до 24 1,165 1,150 1,157 1,163
до 25 1,180 1,155 1,164 1,172
         

Забележки:

1. Промяната на коефициента за определяне на по-висока основна работна заплата се извършва след навършване на съответните години, признати за стаж по специалността.

2. Основните работни заплати се определят в цели числа.

 

Приложение № 5 към чл. 3, ал. 3 и 4

ТАБЛИЦА
за определяне на основната работна заплата за длъжността "учител"
 
Коефициенти към началната основна работна заплата
 

Години Учител без Учител с Учител с Учител с Учител с Учител с
  професионално- V професио- IV професио- III професио- II професио- I професио-
  квалифика- нално-квали- нално-квали- нално-квали- нално-квали- нално-квали-
  ционна степен фикационна фикационна фикационна фикационна фикационна
    степен степен степен степен степен
1 2 3 4 5 6 7
до 1 1          
до 2 1,056          
до 3 1,061          
до 4 1,065          
до 5 1,074 1,075        
до 6 1,091 1,092 1,092      
до 7 1,095 1,096 1,096 1,092    
до 8 1,101 1,102 1,102 1,097 1,092  
до 9 1,109 1,110 1,109 1,106 1,099 1,115
до 10 1,114 1,115 1,114 1,111 1,103 1,119
до 11 1,122 1,123 1,122 1,118 1,111 1,126
до 12 1,140 1,141 1,140 1,131 1,122 1,142
до 13 1,145 1,146 1,145 1,139 1,13 1,148
до 14 1,151 1,152 1,150 1,145 1,134 1,153
до 15 1,158 1,159 1,157 1,153 1,142 1,157
до 16 1,163 1,164 1,162 1,157 1,146 1,163
до 17 1,171 1,171 1,170 1,165 1,154 1,169
до 18 1,184 1,184 1,182 1,178 1,166 1,180
до 19 1,193 1,194 1,191 1,186 1,173 1,188
до 20 1,203 1,203 1,201 1,191 1,177 1,196
до 21 1,207 1,207 1,205 1,199 1,185 1,199
до 22 1,216 1,216 1,214 1,207 1,193 1,207
до 23 1,224 1,224 1,221 1,216 1,201 1,214
до 24 1,233 1,233 1,230 1,224 1,209 1,222
до 25 1,242 1,243 1,239 1,232 1,217 1,230
             

Забележки:

1. Промяната на коефициента за определяне на по-висока основна работна заплата се извършва след навършване на съответните години, признати за стаж по специалността.

2. Основните работни заплати се определят в цели числа.

 

Приложение № 6 към чл. 7, т. 2, чл. 8, чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 1

Таблица за допълнителните и други трудови възнаграждения в системата на средното образование
 

Възнаграждение Размери
1 2 3
1. За придобит трудов 1 на сто от основното
  стаж и професионален трудово възнаграждение
  опит за всяка година трудов
    стаж и професионален
    опит
2. За отработен нощен не по-малко от
  час 0,25 лв.
3. За работа през:  
3.1. дните на официалните не по-малко от 100 на сто
  празници от часовата РЗ, определена
    по трудов договор
3.2. дните на седмичната не по-малко от 75 на сто от
  почивка, които не са часовата РЗ, определена по
  в графика на работ- трудов договор
  ното време  
4. На учители, препода-  
  ващи учебни предмети  
  на чужд език, без  
  учебния предмет  
  "чужд език" 18 лв.
5. За ползване в работата  
  на по-висока лична  
  квалификация:  
5.1. образователна и науч-  
  на степен " доктор",  
  която е свързана с  
  изпълняваната работа не по-малко от 19 лв.
5.2. научна степен  
  "доктор на науките",  
  която е свързана с  
  изпълняваната  
  работа не по-малко от 55 лв.
5.3. професионално-  
  квалификационна  
  степен:  
  първа професионално-  
  квалификационна  
  степен 52 лв.
  втора професионално-  
  квалификационна  
  степен 38 лв.
  трета професионално-  
  квалификационна  
  степен 14 лв.
  четвърта професио-  
  нално-квалифика-  
  ционна степен 9 лв.
  пета професионално-  
  квалификационна  
  степен 6 лв.
5.4. на директори,  
  учители и възпита-  
  тели за работа в  
  специални училища  
  (дефектология) и  
  специалните детски  
  градини 14 лв.
6. За работа при тежки  
  или утежнени усло-  
  вия на труд  
  допълнителното въз-  
  награждение се  
  изплаща на персо-  
  нала от:  
6.1. възпитателни учи- 16 на сто от началната
  лища-интернати, основна месечна РЗ
  училища към места-  
  та за лишаване от  
  свобода  
6.2. училища-интернати 12 на сто от началната
  за ученици с нарушено основна месечна РЗ
  зрение, училища-  
  интернати за ученици с  
  увреден слух и детски  
  градини за деца с  
  нарушено зрение или  
  увреден слух  
6.3 социално-педагоги- 10 на сто от началната
  ческите интернати основна месечна РЗ
6.4. оздравителни учи- 4 на сто от началната
  лища, оздравителни основна месечна РЗ
  детски градини,  
  училища-интернати  
  за ученици с умствена  
  изостаналост,  
  училище за ученици с  
  умствена изостана-  
  лост, болнични учили-  
  ща, специални детски  
  градини за деца с  
  умствена изостаналост  
7. Безплатна храна 1,27 лв. на ден
8. На класните ръково-  
  дители за консулти-  
  ране на родители и  
  ученици и водене на  
  училищната докумен-  
  тация на съответната  
  паралелка 15,40 лв. месечно
     

Забележки:

1. Допълнителното трудово възнаграждение по приложението се изплаща в рамките на средствата за работна заплата.

2. Безплатна храна получават:

а) персоналът в столовете и кухните в детските градини и училищата;

б) прислужниците, домакините, помощник-възпитателите в целодневните, седмичните и сезонните детски градини, обединените детски заведения и интернатите в специалните училища.

За дните, в които лицата получават безплатна храна, не се предоставят и средства от социалните разходи за поевтиняване на храната.

 

Приложение № 7 към чл. 8 и 12

Таблица за видовете допълнителна работа, извършвана от педагогическия персонал в училищата
 

Вид на извършваната Часове,
по работа приравнени
ред   към учеб-
    ните часове
    над нормата
    за задължи-
    телна препо-
    давателска
    работа
1. Проверка на една писмена  
  работа на ученик от конкур-  
  сен изпит, олимпиада и  
  други подобни - за всеки  
  проверител 0,5 часа
2. Изпитване на един ученик  
  във формите на задочно  
  кореспондентско, индиви-  
  дуално и самостоятелно  
  обучение:  
2.1. председател на комисия 0,3 часа
2.2. член на комисия 0,2 часа
3. Провеждане на консулта-  
  ции със задочници - за два  
  часа с не по-малко от  
  10 ученици 1 час
4. Провеждане на държавен  
  изпит по практика за при-  
  добиване степен на профе-  
  сионална квалификация по  
  специалност:  
4.1. председател на комисия 8 часа
4.2. член на комисия 5 часа
5. Проверка на една писмена  
  работа на ученик, от държа-  
  вен изпит по теория за при-  
  добиване степен на профе-  
  сионална квалификация по  
  специалност/професия -  
  за всеки проверител 0,5 часа