avatar

Диференцираното заплащане e в сила

Министерският съвет прие Наредбата за диференцирано заплащане на
учителите, съобщи министърът на образованието Даниел Вълчев.

В изпълнение на Закона за държавния бюджет за текущата година с
днешното решение се утвърждават средства в размер на 15,1 млн.лв.
за финансиране на Национална програмата "Диференцирано заплащане".
Според Вълчев диференцираното заплащане ще е факт от септември-
октомври. Основна цел на програмата е да се постави началото на
поетапно въвеждане на система за определяне на ефективна структура на
работната заплата, включваща диференцирана част за постигнати
резултати от труда. Определянето на тези резултати за педагогическите
специалисти се извършва по показатели, определени на национално ниво.
За педагогическите специалисти критериите към всеки от показателите се
определят с решение на педагогическия съвет, в зависимост от
спецификата на детската градина, училището или обслужващото звено.
За директорите те ще се определят от работодателя или упълномощена от
него комисия, в зависимост от вида и спецификата на детската градина,
училището или обслужващото звено. Очакваните резултати са свързани с
повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез
стимулиране на педагогическите специалисти за по-ефективен труд.
В програмата са включени дейности в два основни модула. Първият обхваща
педагогически специалисти – помощник-директори, учители, възпитатели,
педагогически съветници, психолози и други, приравнени към длъжността
"учител". В този модул са включени общо 96 733 педагогически специалисти.
Общият му бюджет е 13,1 млн. лв. Вторият модул обхваща директорите на
държавните и общинскитe детски градини, училища и обслужващи звена.
Включени са общо 5 656 директори, а общият му бюджет е 2 млн. лв.
Начинът по който ще се определяj заплатите зависи от самите училища,
каза Вълчев и допълни, че наредбата е съгласувана със синдикатите.
 /БГНЕС
 Още едно изявление на министъра:
" Първото увеличение на учителските заплати ще е с добавките към тях
още от септември, а от 1-ви януари ще бъдат увеличени и основните
заплати".
А какво стана с 10% увеличение  от 1 юли ?