avatar

Моята учителска история

Привет на  педагогическата общност

Искам да споделя своята учителска история и искам вашите съвети и мнения, критики и упреци. С тази публикация искам да поставим началото на един доста позакъснял дебат - има  ли реформа в българското образование  как  се управлява системата на образованието. В публичното пространство се лансира идеята директорите да оценяват учителския труд, има и други идеи, но аз съм на мнение, че управленската  структура  на българското образование в този вид е престъпна структура и дори лев да се предостави за разпределение, то този лев няма  да отиде при кадърния учител, а ще породи конфликти  и престъпни деяния, на които съм свидетел от доста години. Защо мисля така? Ще ви разкажа с риск да ви отегча...

На 1.12 1991 г. сключих трудов договор за неопределено време с директора на 24 СОУ-г-жа Лиляна Занева за длъжността ”Учител“ по предмета “ Физическа култура и и спорт”. През месец ноември 1999г. Началника на регионалния инспекторат Людмила Балева назначи лицето Данчо Стефанов Балджиев за временнозпълняващ длъжността “Директор” на 24 СОУ “П.К.Яворов. През март 2001г. договорът му беше променен от срочен по чл.68 т.4 в договор , на основание чл.67, ал.1 т. 1 от КТ, за неопределено време, като промяната на трудовия договор се извършва на основание чл.119 от КТ, чл.67 ал.1, т. 1 от КТ, чл. 96 ал.1 от КТ и протокол от 5.03.2001г. с допълнително споразумение към трудов договор, сключено с началник на инспектората Цонка Кенарова.

С назначаването му на постоянен договор започнаха ексцесиите в училище, които доведоха до спадане авторитета на училището и на целия педагогически колектив. Като синдикален секретар, защитаващ интересите на колегите си, се налагаше да влизам в спорове с директора. Това обстоятелство промени изцяло моя професионален и житейски път.

За проявен системен психически тормоз и компрометиращи действия на директора, уронващи авторитета ми, написах жалба до министъра на образованието с приложени документи - заповеди, писма и др. Получих копие на писмо Таньо Стойчев - главен директор на ГД “Главен училищен инспекторат” до Началника на инспектората по образование в София град с посочен срок до 04.05.2001г. да бъде извършена проверка и да бъда уведомена.

Нямаше проверка, не получих никаква кореспонденция от Инспектората по образование и МОН. Напротив, г-н Балджиев започна да ме заплашва с уволнение и цитираше имената на Таньо Стойчев, Емил Миков, Цонка Кенарова, Конярова и др., че са му приятели и нищо нямали да му направят. Като член на синдикалното ръководство на 24 СОУ депозирах копие от жалбата с приложената документация и в Съюза на Българските учители. В  среща-разговор с г-жа Панова ми беше заявено, че г-н Балджиев се ползва с протекциите на определен кръг хора и като синдикално ръководство на 24 СОУ “трябва да се разбираме”с него.

Нарушенията, касаещи учебната документация, които визирах в жалбата до министъра, бяха заличени с фалшифициране на подписи /дописване на часове СИП-вокална група и хор в края на учебната 2000/2001г., поправки на оценки без знанието на учител-титуляр и др./.

С настъпването на новата учебна година ексцесиите на г-н Балджиев продължиха. В първия работен ден 03.09.2001г. пред учителския колектив той обяви, че се налага съкращаване на учител по физкултура и спорт, без да посочва мотив. На 05.09 е проведен педагогически съвет, на който не присъствах по здравословен проблем. Колеги ме уведомиха, че е прочел разпределението на часовете по предмети и не е позволил нови предложения и коментари, което е типично за авторитарния му стил на работа. На 10.09.2001г. ми връчи уведомително писмо, че ”няма необходимите часове за формиране на норматив” и предлага да бъда уволнена. Едновременно с това започна кореспонденция със синдикалните структури, за да иска съгласие за снемане на имунитета ми, понеже бях секретар на СБУ от 1999г.

Във всички писма г-н Балджиев предоставя информация с невярно съдържание, в която твърди, че ”за уч.2001/2002г. по предмета “Физическа култура и спорт” са “налице 1663 часа при задължителна норма от 720 часа и след покриване на тази норма за двама преподаватели, за третия остават в наличност 223часа, т.е. не е налице повече от половин норма за съществуването на работно място за трети учител “ Изненадващо разбрах, че двамата ми колеги са станали синдикални лидери на “Подкрепа” с протокол от 26.06.2001г. Като работодател г-н Балджиев не се съобразява с §1 т.6 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, която регламентира, че “синдикално ръководство” е председателят и секретарят на съответната синдикална организация”. С писмо до Председателя на синдикалното ръководство на КТ ”Подкрепа” в 24 СОУ иска съгласие за “снемане на имунитет” на двамата колеги, преподаващи “Физкултура и спорт” и съответно получава отказ, което потвърждава предварително организирана и целенасочена кампания за уволнението ми. Спазвайки Кодекса на труда и разпоредбите за подбор при необходимост от съкращения, не би трябвало изобщо да се иска “снемане на имунитет” на двама “секретари”.

Злоупотребявайки със служебното си положение, г-н Балджиев предоставя невярна информация относно броя на часовете/1663ч./ за уч.2001-2002г. При сумиране не включва часовете по учебен план за начален курс/1-4 клас/ по предмета “Физкултура и спорт”. Предоставя ги за формиране на щат на начални учители, които нямат необходимата квалификация и с това нарушава чл.6 от Закона за физическото възпитание и спорта. Това деяние го извършва с цел да заблуди и подведе ръководствата на синдикатите - КТ” Подкрепа” и СБУ за належащо съкращаване на щат, регионален инспекторат по образование - София-град и финансиращия орган - община “Подуяне” при утвърждаване на Списък-Образец №1, основен документ, регламентиращ учебната дейност в едно училище. Докато подготвя измамите с документацията /Списък-Образец№1 и писмата до синдикатите/, злоупотребявайки с делегираните му от КТ правомощия, със Заповед и ми определи работно място-учителската стая и работно време 8.30-12.30 и 13.00-17.00ч., като ме лиши от  правото да преподавам на учениците /направил е изявления пред колегите - “ще стои в учителската стаята, за да не ходи да се жалва в министерството и инспектората/.

Написах жалба до г-жа Цветанка Звездова - Началник на регионалния инспекторат по образование /РИО/и я запознах с фактите, относно действията и манипулациите на г-н Балджиев. Тя не пожела да упражни контролните си функции, регламентирани с чл.10 от ИНСТРУКЦИЯ № ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА. Посъветва ме с писмо, ако директорът ми прекрати трудовия договор, да се обърна към съда. С това писмо г-жа Звездова ме информира, че “във връзка с Ваша жалба с вх....... беше извършена проверка”. Номерът на  жалбата беше подменен! Имам съмнения, че жалбата ми е подменена, проверка не е извършена и цитираните факти в писмото не отговарят на истината.

Запознах с фактите и г-жа Добринка Конярова - експерт “Физическа култура и спорт” в РИО. Въпреки, че е нейно задължение да провери дипломите, удостоверяващи квалификацията на учителите, на които директорът е възложил да провеждат обучението по “Физкултура и спорт”, тя не пожела да проконтролира спазен ли е законът!

Гореспоменатата част от фактологията е доказателство, че г-н Балджиев предварително е договорил и подготвил цялата процедура по уволнението ми, като е имал и подкрепата на Инспектората по образование.

На 19.10.2001г. ми беше връчена Заповед за прекратяване на трудовия договор, в която г-н Балджиев твърди, че има само 1663 часа по предмета “Физкултура и спорт”. В мотивите е посочил, че това не му дава възможност да “открие” щат и да осигури работа за трети преподавател. Това е поредната некоректност и манипулация с нормативен документ, защото третия щат е открит още през 1991г. по цитираната Наредба №4.

Оспорих законността на заповедта за уволнението ми в СРС. Чрез съдебно удостоверение изисках от г-н Балджиев справка за броя часове по предмета “Физкултура и спорт” за уч.2001/2002г.Общият брой часове е 2461часа! От предоставените от РИО копия от Списък-Образец №1 с разпределението на часовете по класове и преподаватели, е видно неспазването на Закона за физическото възпитание и спорта, извършено от г-н Балджиев и толерирано от експерт Конярова.

С Решение от 2002г. СРС-72 състав отмени заповедта на г-н Балджиев, възстанови ме на заеманата длъжност и осъди 24 СОУ да ми изплати обещетение.

Това решение на СРС г-н Балджиев обжалва с въззивна жалба, В КОЯТО ПАК ПРОЯВЯВА НЕКОРЕКТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕД СЪДЕБНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА БРОЯ ЧАСОВЕ ПО ПРЕДМЕТА В ПОВЕРЕНОТО МУ УЧИЛИЩЕ. КАТО УЧАСТНИК В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН Е ДЛЪЖЕН ДА УПРАЖНЯВА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МУ ПРОЦЕСУАЛНИ ПРАВА ДОБРОСЪВЕСТНО И ДА ИЗНАСЯ ПРЕД СЪДА САМО ИСТИНАТА.

С подадената въззивна жалба с невярните си твърдения, в качеството си на директор на 24 СОУ г-н Балджиев, за пореден път умишлено и съзнателно ми отне невъзможността да упражнявам правото си на труд, разчитайки на бавността за разглеждане на делата във въззивната инстанция.

В деня, в който е насроченото заседание на въззивния съд по неговата жалба , в Съдебната палата е получен анонимен сигнал за поставено взривно устройство. Сградата е затворена, а заседанието е насрочено за 15 декември 2003г., т. е. 8 месеца по-късно!

Г-н Балджиев не присъства на съдебното заседание на 15.12.2003г., нямаше и негов адвокат. Като доказателствен материал към делото беше приложена Наредба №4/14.08.1996г. за определяне на нормите за задължителната преподавателска работа на педагогическите кадри в системата на народната просвета!

С Решение от март 200г. на СГС-ІІ”а “г.о. Въззивна колегия отхвъри жалбата на г-н Балджиев и остави в сила решението на СР. Директорът отказа да изпълни съдебното решение и не ме допусна да вляза в училище. Сигнализирах с молба за съдействие до началника на РИО, но не получих подкрепа.Обърнах се към районна прокуература, направи се порверка от Икономическа полиция, разпитваха охранител и той потвърди устната заповед да не бъда  допускана в училище. Прокуратурата се забави две години за да ми напише постановление, в което ме информираше че трябвало да напиша думата " тъжба" , а не "жалба", защото така пишело в наказателния кодекс и трябвало да се спази  текста в закона.

През месец май 2005 написах писмо до кмета Бойко Борисов, приложих всички решения, постановления и  молби. Исках съдействие като финансиращ орган на общинско училище да реагира, но засъжаление той отказа с мотив, че не е работодател на директора и не може да налага санкции.

Обърнах се с молба към Комисията за защита от дискриминация. Предоставих всички документи  и  тяхното становище беше, че задълженията на директор на общинско училище са регламентирани в Правилника за прилагане на ЗНП и той е длъжен да ги изпълнява. При сключването и прекратяването на трудовите договори с учителите директорът е длъжен да спазва Кодекса на труда. С отказа си да ми предостави наличните часове в повереното му училище и като секретар на синдикална организация това за дискриминация и лишаване от правото на труд. Изпълнявайки синдикалните си правомощия с изразяване мнения и становища на членове на синдиката и след подадената жалба до Министъра на образованието, бях подложена на психически тормоз и в последствие уволнена.

Вече минаха две заседания, директора предостави фалшифицирани документи,
 призоваха и началника на РИ на МОН като ответник, допуснал дискриминационно отношение 
и поредното заседание ще е на 12.03.2007 .какво се случи в заседанията на комисията-можете да прочетете тук:
http://www.intermedia-bg.com/forum/viewforum.php?f=11

Началникът на РИО и експертите са фактори, които  прикриват директора Балджиев.На запитване до г-н Юлиан Наков-зам.министър на образованието, във в. Сега прочетох информация за г-н Балджиев и 24СОУ, която ме шокира - нямало съдебни решения за възстановяване на уволнени учители! Освен моите две решения има и още две на колегата Пеньо Пенев!!!

Във връзка с решенията на съдебните инстанции и жалбите, подавани от г-н Балджиев поисках компетентното мнение на дирекция “Правна “ на МОН. В становището на г-жа Донева се отвърди правилността на решението на въззивния съд, както и бъдещо отхвърляне на касационната жалба на ВКС.

На последното заседание  на комисията за защита от дискриминация беше разпитан юристконсултпредставляващ началника на РИО който  оспори жалбата ми  и заяви, че директора си имал права да си прави подбор на учителите като се ползвал правата по КТ, началникът не можел да контролира как прилага КТ,
защото нямал такива правомощия съгласно Правилника за устройство дейността на РИО, 
а експертите, които му заверявали Списък-Образец са били на подчинение на министъра на образованието исамо той можел да ги санкционира за нередности. Комисията призова експертите от РИО да бъдат разпитани на следващото заседание. Историята продължава...

Разказвам ви я тази история, за да сте информирани в каква управленска система е поставен учителя и как правата му са отнети тръгне ли да воюва за тях, става много забавен живота му, просто забравя че е бил учител. Несъмнено ще има проблеми в учителските колективи при разпределение на сумите, определени за диференцирано заплащане. Най-лошото е, че нито директорите са готови да бъдат истински мениджъри и администратори, нито учителите са готови да прояват активност и да отстояват правата си. Не забравяйте, че учителят  е оценяван от обществото- учениците и родителите. А калпавия директор е ценен кадър за управляващите системата на образованието!