avatar

Конкурси за ученици и учители

В момента на сайта на МОН може да се прочетат три обяви за конкурси, в два от които могат да участват учители, а в третия - ученици. По принцип имам предубеждения към начина на провеждане на мероприятия от този род, но въпреки всичко ще публикувам тази информация.


МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ІV КЛАС ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ
Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото


Конкурсът се провежда два пъти – в периода 16 декември 2006 г. – 15 февруари 2007 г. и в периода 16 февруари 2007 г. – 15 април 2007 г.

В конкурса може да участват всички начални учители и учителите по съответния учебен предмет, които преподават в ІV клас, както и пенсионирани учители.
Минималният брой задачи за участие в конкурса е по три за всяко от ядрата на учебното съдържание по съответния учебен предмет.
Всеки начален учител може да кандидатства със задачи по един или няколко от обявените в конкурса учебни предмети.

Крайните срокове за изпращане на тестовите задачи са съответно 15.02.2007 г. и 15.04.2007 г.

Учителят, изпратил в съответния срок най-голям брой тестови задачи за един или повече учебни предмети, ще бъде награден с лаптоп.
Задачите ще бъдат оценявани от конкурсна комисия в съответствие с посочените по-долу изисквания за съдържанието и оформлението.

Наградените участници ще бъдат обявявани на интернет страницата на МОН: www.mon.bg

І. Изисквания към съдържанието на тестовите задачи

Всяка тестова задача трябва да:
 • проверява знанията и уменията на учениците, придобити в процеса на обучение по съответния учебен предмет до ІV клас включително;
 • е разработена в съответствие с учебното съдържание за ІV клас от учебните програми по предмета;
 • е формулирана точно и ясно;
 • е съобразена с възрастовите възможности на учениците.

Тестовите задачи с избираем (структуриран) отговор трябва да съдържат три възможности за отговор, от които само единият е верен.
Тестовите задачите със свободен отговор трябва да проверяват само умения или творчески способности, които не може да бъдат проверени със задача с избираем отговор, например: пише четливо; създава съчинение описание и пр.
Всяка тестова задача трябва да е придружена от информация относно прогнозното време за изпълнението й от учениците.

ІІ. Изисквания към техническото оформление на тестовите задачи:

 1. Тестовите задачи да бъдат набрани на шрифт Times New Roman или Arial в .doc или .rtf формат с пункт 12;
 2. Буквите към възможностите за отговорите да са изписани с главни букви съответно А), Б), и В), като след всяка буква се поставя скоба;
 3. Верните отговори да бъдат отбелязани със знак “+” пред съответната буква;
 4. Към задачите със свободен отговор да е приложена скала за проверка и оценка;
 5. Частицата за отрицание “не” в условията на задачите да е изписана с главни букви.
Пример за оформление на тестова задача с избираем отговор, която в условието съдържа отрицателна частица „не”:
Тестова задача №…..
по Български език и литература
(наименование на учебния предмет)
Тестов въпрос (условие на задачата): В кое изречение прилагателното име НЕ е членувано правилно?
Отговори:
А) Той легна под стария дъб.
Б) Клоните на стария дъб се огънаха.
+ В) Стария дъб го приюти.
Прогнозно време за изпълнение: 30 сек.
Автор: Иван Иванов Иванов -
гр./с. Костинброд, Софийска област

С изпращането на тестовите задачи участниците в конкурса се съгласяват те да бъдат използвани от МОН за целите на външното оценяване.

Тестовите задачи, придружени с информация за участника (адрес, телефон, e-mail, трите имена, училище), се приемат на e-mail: testove@mon.bg, както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес:


Дирекция „Политика в общото образование”
Министерство на образованието и науката
бул.”Дондуков 2А”
София 1000

За допълнителна информация: 02/9217499 Рени РангеловаКОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за най-добър тест за 7. клас по БЕЛ и по математика.

В конкурса могат да участват действащи и пенсионирани учители по съответния предмет.
Конкурсът се провежда ежемесечно от 15 октомври 2006 г. до 15 май 2007 г.
Тестовете се изпращат до 15-то число всеки месец.
Краен срок за подаване на тестовете за третия месец е 15 януари.


НАЙ-ДОБРИТЕ ТЕСТОВЕ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ЛАПТОП!


Наградените участници се обявяват до края на всеки месец на интернет страницата на МОН: www.mon.bg

І. Изисквания за съдържанието на тестовете и тестовите задачи:

 • Тестът трябва да съдържа 50 задачи по български език и литература или по математика;
 • Тестът трябва да съответства на учебно-изпитните програми по български език и литература и по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас (учебно-изпитните програми са публикувани на интернет страницата на МОН);
 • Тестовите задачи трябва:
  • - да са с четири възможности за отговор или с кратък свободен отговор;
  • - да са ясно и еднозначно формулирани;
  • - да не съдържат фактологически грешки;
  • - да имат само един верен отговор.


ІІ. Изисквания за оформлението и техническите характеристики на тестовите задачи:

 1. За задачите с четири възможности за отговор:
  • буквите за отговорите да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г);
  • верният отговор да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква.
  Пример:
  1. Кое от изреченията е сложно по състав?
  +А) Всички отидоха да гледат световното първенство.
  Б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
  В) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
  Г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.
 2. За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен след задачата.
  Пример:
  1. Преди две години Ангел е бил два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години Мартин е бил четири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел?
  отговор: 8
 3. В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви.
  Пример: Кое от изреченията НЕ съдържа еднородни части?
 4. Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf.

Задачите ще бъдат оценявани от конкурсна комисия според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в конкурса се съгласяват те да бъдат използвани от МОН за целите на външното оценяване.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), можете да изпращате на e-mail:
testove@mon.bg
както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес:
Дирекция „Политика в общото образование”,
МОН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

За допълнителна информация: 02/ 92 17 512 – Ева Пелова.


КОНКУРС ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА 7. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за най-интересна тестова задача по БЕЛ и математика.

В конкурса могат да участват ученици от 7. до 12. клас.
Конкурсът се провежда ежемесечно от 15 октомври 2006 г. до 15 май 2007 г.
Тестови задачи се изпращат до 15-то число всеки месец.
Краен срок за подаване на тестови задачи за третия месец е 15 януари.


НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАДАЧИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ!


Наградените участници се обявяват до края на всеки месец на интернет страницата на МОН: www.mon.bg. Наградите са цифрови фотоапарати, MP3-плеъри и други.

І. Изисквания за съдържанието на тестовите задачи:

 • да са в съответствие с учебното съдържание за 7. клас;
 • да са с четири възможности за отговор или с кратък свободен отговор;
 • да са ясно формулирани;
 • да не съдържат фактологически грешки;
 • да имат само един верен отговор;
 • участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях или е заимствана.

ІІ. Изисквания за оформлението и техническите характеристики на задачите:

 1. За задачите с четири възможности за отговор:
  • буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г);
  • верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква.
  Пример:
  1. Кое от изреченията е сложно по състав?
  +А) Всички отидоха да гледат световното първенство.
  Б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
  В) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
  Г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.
 2. За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата.
  Пример:
  1. Преди две години Ангел е бил два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години Мартин е бил четири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел?
  отговор: 8
 3. В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви.
  Пример: Кое от изреченията НЕ съдържа еднородни части?
 4. Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf.

Задачите ще бъдат оценявани от конкурсна комисия според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в конкурса се съгласяват те да бъдат използвани от МОН за целите на външното оценяване.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), можете да изпращате на e-mail: testove@mon.bg,
както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес:
Дирекция „Политика в общото образование”,
МОН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

За допълнителна информация: 02/ 92 17 512 – Ева Пелова.